विविध योजनांचे लाभार्थी

लाभार्थी संस्थांची यादी

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2015-16.

एकुण मंजुर अनुदान :- 100.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 34     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत, उऱ्हा ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/680/2015, दि.17.08.2015 3.00 (2014-15) 1.00व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 मातोश्री एज्युकेशन सोसायटी, मेहकर व्दारा संचा. सत्यजीत इंग्लीश स्कुल, खंडाळा ता.मेहकर जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/680/2015, दि.17.08.2015 6.50 (2014-15) 3.50 व् दितीय व अंतिम हप्ता
3 श्री बालाजी संस्थान, व्दारा संचा. श्री व्यंकटेश कला वाणिज्य व विज्ञान कनिष्ठ महा. देऊळगांव राजा ता. देऊळगांव राजा क्रीडांगणाशेजारी भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/680/2015, दि.17.08.2015 6.50 (2014-15) 4.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
4 जनता शिक्षण मंडळ, कोथळी व्दारा संचा. जनता हायस्कुल, कोथळी ता. मोताळा 200 मी. धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/680/2015, दि.17.08.2015 7.00 (2014-15) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
5 गौरीशंकर सेवा समिती, मलकापुर व्दारा संचा. मधुभाऊ सावजी मेमोरियल इंग्लीश स्कुल, मलकापुर ता. मलकापुर क्रीडांगणाभोवती भिंतीचे/तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1482/2015, दि.23.11.2015 7.00(2014-15) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
6 बहुजन मल्टीपरपज सोसायटी, व्दारा संचा. अंजुमन उर्दु गर्ल्स ज्युनियर सायन्स कॉलेज धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1482/2015, दि.23.11.2015 5.55 (2014-15) 2.55 व्दितीय व अंतिम हप्ता
7 मौलाना अबुल कलाम आझाद एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, धाड व्दारा संचा. मौलाना उर्दु हायस्कुल, धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1482/2015, दि.23.11.2015 5.88 (2014-15) 2.88 व्दितीय व अंतिम हप्ता
8 सानिया एज्युकेशन ॲण्ड मल्टीपरपज सोसायटी, चिखली ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती भिंतीचे/तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1482/2015, दि.23.11.2015 6.80 (2014-15) 3.80 व्दितीय व अंतिम हप्ता
9 खामगांव कला शिक्षण प्रसारक मंडळ, खामगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती भिंतीचे/तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1482/2015, दि.23.11.2015 6.75 (2014-15) 4.75 व्दितीय व अंतिम हप्ता
10 श्री राजाभाऊ बोंद्रे न.प. उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिखली ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती भिंतीचे/तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1482/2015, दि.23.11.2015 5.00 (2014-15) 2.69 व्दितीय व अंतिम हप्ता
11 कै. पुरुषोत्तम हरी (गणेश) पाटील शिक्षण संस्था, शेगांव व्दारा संचा. माऊली इंजि. ॲण्ड टेक्नॉलॉजी महा. शेगांव ता.शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1482/2015, दि.23.11.2015 7.00 (2014-15) 0.33 व्दितीय हप्ता
12 श्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा जे.जे. स्कुल ऑफ स्कॉलर्स, बुलडाणा ता. जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 7.00 (2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
13 महात्मा गांधी शिक्षण संस्था, चावर्दा ता.मोताळा क्रीडांगावर विविध खेळांची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 7.00 (2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
14 इंदीरा बहु. शिक्षण संस्था व्दारा संचा. कॉलेज ऑफ फॉर्मसी , मलकापुर ता.मलकापुर क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 7.00 (2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
15 सहकार महर्षी स्व. भास्कररावजी शिंगणे व्दारा संचा. राजमाता जिजाऊ मुलींची सैनिकी शाळा व क.महा. चांधई ता.चिखली जि.बुलडाणा कुस्ती मॅट्स खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
16 चिखली अर्बन बहु. संस्था व्दारा संचा. दी. चिखली अर्बन विद्यानिकेतन, चिखली ता.चिखली क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 7.00 (2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
17 विद्यानिकेतन बहु. संस्था, व्दारा संचा. व्यवसाय प्रशासन महाविद्यालय, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 2.06 (2015-16) 1.50 प्रथम हप्ता
18 श्री गुरुदेव सेवाश्रम, नांदुरा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर विविध खेळांची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 6.90 (2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
19 धर्मविर दिलीपराव रहाटे शिक्षण व बहु. संस्था, व्दारा संचा. माध्यमिक विद्यालय, मेहकर ता.मेहकर क्रीडा साहित्य खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 2.35 (2015-16) 2.35 एक रक्कमी
20 धर्मविर दिलीपराव रहाटे शिक्षण व बहु. संस्था, व्दारा संचा. माध्यमिक विद्यालय, चायगांव ता.मेहकर क्रीडा साहित्य खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 2.35 (2015-16) 2.35 एक रक्कमी
21 शिक्षण प्रसारक मंडळ व्दारा संचा. आदर्श विद्यालय, चिखली ता.चिखली क्रीडा साहित्य खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
22 जिजाऊ महिला बहु. शिक्षण संस्था व्दारा संचा. श्री संत नारायण महाराज विद्या. आंबेटाकळी ता.खामगांव क्रीडांगणाशेजारी भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 7.00 (2015-16) 4.00 प्रथम हप्ता
23 वत्सलाबाई दांडगे शिक्षण, कृषी, ग्रामीण विकास व बहु. संस्था व्दारा संचा. ज्ञानदेव बापु दांडगे ज्ञानमंदीर, धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 7.00 (2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
24 श्री योगीराज फाऊंडेशन व्दारा संचा. स्व.उमाकांत बुरुंगे इंग्लीश स्कुल, शेगांव ता.शेगांव क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 6.35 (2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
25 जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, बुलडाणा अंतर्गत जिजामाता क्रीडा व व्यापारी संकुल, बुलडाणा क्रीडांगणावर फ्लड लाईटची व्यवस्था करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1731/2016, दि.16.01.2016 2.95 (2015-16) 2.95
26 नगर परिष्द बुलडाणा अंतर्गत जैस्वाल ले-आऊट, येथील क्रीडांगण ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1873/2016, दि.09.02.2016 7.00 (2015-16) 4.73 प्रथम हप्ता
27 नगर परिष्द बुलडाणा अंतर्गत मच्छी ले-आऊट, येथील क्रीडांगण ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1873/2016, दि.09.02.2016 7.00 (2015-16) 4.74 प्रथम हप्ता
28 स्व. मदनलालजी किसनलालजी संचेती सेवा समिती द्वारा आदर्श विद्यालय, शेलगांव मुकुंद ता. नांदुरा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1873/2016, दि.09.02.2016 6.80 (2015-16) 4.00 प्रथम हप्ता
29 कै. सरस्वती काळे बहु. संस्था, गोहोगांव ता. मेहकर द्वारा संचा. श्री. शरदचंद्र पवार कला, वाणिज्य महाविद्यालय, डोणगांव ता. मेहकर क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1873/2016, दि.09.02.2016 6.60 (2015-16) 3.50 प्रथम हप्ता
30 तालुका क्रीडा संकुल समिती, देऊळगांव राजा ता. देऊळगांव राजा कुस्ती मॅटस् खरेदी करणे. जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1873/2016, दि.09.02.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
31 तालुका क्रीडा संकुल समिती, मेहकर ता.मेहकर कुस्ती मॅटस् खरेदी करणे. जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1873/2016, दि.09.02.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
32 कै. पुरुषोत्तम हरी (गणेश) पाटील शिक्षण संस्था, शेगांव द्वारा संचा. माऊली इंजिनिअरींग ॲण्ड टेक्नॉलॉजी महाविद्यालय, शेगांव ता. शेगांव क्रीडांगण समपातळीत करणे. जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1873/2016, दि.09.02.2016 7.00 (2014-15) 2.67 अंतीम हप्ता
33 स्व. मदनलालजी किसनलालजी संचेती सेवा समिती द्वारा आदर्श विद्यालय, उमाळी ता. मलकापूर 200 मी. चा धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1873/2016, दि.09.02.2016 6.90 (2014-15) 3.90 द्वितीय व अंतीम हप्ता
34 श्री राजाभाऊ बोंद्रे न.प. उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिखली ता. चिखली क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे. जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1873/2016, दि.09.02.2016 5.00 (2014-15) 0.31 अंतीम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) 2015-16.

एकुण मंजुर अनुदान :- 80.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 23     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 मौलाना अबुल कलाम आझाद एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, धाड व्दारा संचा. मौलाना आझाद उर्दु आर्टस् ॲण्ड सायन्स ज्यु. कॉलेज, धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 6.00 (2014-15) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 मौलाना अबुल कलाम आझाद एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, धाड व्दारा संचा. शरद पवार उर्दु हायस्कुल, चांडोळ ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 6.00 (2014-15) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
3 श्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा कुसमावती भिमराव जाधव नॉलेज हब, बोराखेडी ता.मोताळा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 7.00 (2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
4 जिल्हा परिषद हायस्कुल, नायगांव बु. ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 7.00 (2015-16) 2.95 प्रथम हप्ता
5 जिल्हा परिषद हायस्कुल, मंगरुळ (ई) ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 7.00 (2015-16) 2.95 प्रथम हप्ता
6 नागरीक शिक्षण संस्था, धामणगांव बढे ता.मोताळा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 6.75 (2015-16) 3.25 प्रथम हप्ता
7 जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, खल्याळ गव्हाण ता.सिंदखेड राजा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 7.00 (2015-16) 2.95 प्रथम हप्ता
8 जयभिम मागासवर्गीय बहु. मंडळ, भोनगांव ता.शेगांव क्रीडांगणावर विविध खेळांची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 7.00 (2015-16) 3.20 प्रथम हप्ता
9 श्री ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्था, पेठ ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 6.28 (2015-16) 3.00प्रथम हप्ता
10 जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, इसरुळ ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 7.00(2015-16) 2.95 प्रथम हप्ता
11 जिल्हा परिषद पुर्व माध्यमिक शाळा, शारा ता.लोणार क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 7.00 (2015-16) 2.95 प्रथम हप्ता
12 अनुसूचित जाती मुलींची सैनिकी शासकीय निवासी शाळा, घाटपुरी ता.खामगांव कुस्ती मॅटस् खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 3.00(2015-16) 3.00एक रक्कमी
13 लोकशिक्षण प्रसारक मंडळ, व्दारा संचा. स्व.भि.शं. देशमुख विद्यालय तथा स्व.शि.भि. पाटील कनिष्ठ महा. पोफळी ता.मोताळा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 7.00(2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
14 कै.सहकार महर्षी भास्करराव शिंगणे बहु. संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. स्व.भास्करराव शिंगणे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, पळसखेड दौलत ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 3.80(2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
15 स्व. भास्करराव शिंगणे क्रीडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, मलकापुर पांग्रा व्दारा संचा. कै.विजय मखमले माध्यमिक विद्यालय, हिवरखेड पुर्णा ता.सिंदखेड राजा क्रीडांगणावर 200 मी. चा धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 7.00 (2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
16 मौलाना आझाद एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी व्दारा संचा. मौलाना आझाद उर्दु हायस्कुल, ढालसावंगी ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर 200 मी. चा धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 5.80(2015-16) 3.00प्रथम हप्ता
17 व्दारका बहु. ग्रामीण विकास फाऊंडेशन, बुलडाणा व्दारा संचा. राजर्षी शाहु तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1769/2015, दि.24.01.2015 7.00(2015-16) 3.00प्रथम हप्ता
18 तालुका क्रीडा संकुल समिती, मोताळा ता.मोताळा जि.बुलडाणा बॅडमिंटन हॉल येथे वुडन कोर्ट तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1802/2016, दि.30.01.2016 7.00(2015-16) 7.00 एक रक्कमी
19 ग्रामपंचायत कार्यालय, सागवन ता.जि.बुलडाणा विविध खेळांची क्रीडांगणे तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1802/2016, दि.30.01.2016 7.00 (2015-16) 5.50 प्रथम हप्ता
20 महात्मा फुले शिक्षण संस्था, जांभोरा ता.सिंदखेड राजा 200 मी. चा धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1802/2016, दि.30.01.2016 4.70(2015-16) 3.50 प्रथम हप्ता
21 भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, व्दारा संचा. जानकीदेवी विद्यालय, देऊळगांव घुबे ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती प्रेक्षक गॅलरी तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1802/2016, दि.30.01.2016 7.00(2015-16) 5.00 प्रथम हप्ता
22 श्रीराम शिक्षण व समाज विकास ट्रस्ट, कोलवड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर बास्केटबॉल खेळाचे सिमेंटेड कोर्ट तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1802/2016, दि.30.01.2016 5.40(2015-16) 4.00 प्रथम हप्ता
23 संत मुक्ताई शिक्षण प्रसारक मंडळ, सातगांव म्हसला ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/विघयो/1802/2016, दि.30.01.2016 7.00(2015-16) 3.80 प्रथम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी) 2015-16.

एकुण मंजुर अनुदान :- 5.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 1     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत कार्यालय, करमोडा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/ओटीएसपी/1056/2015, दि.21.09.2015 5.00 (2015-16) 5.00 एक रक्कमी

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (सर्वसाधारण ) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2016-17

एकुण मंजुर अनुदान :- 100.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 22     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 महात्मा गांधी शिक्षण संस्था, चावर्दा ता.मोताळा क्रीडांगणावर विविध खेळांची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 4.00अंतिम हप्ता
2 विद्या निकेतन बहु. संस्था, व्दारा व्यवसाय प्रशासन महा. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 2.06 0.56 अंतिम हप्ता
3 श्री गुरुदेव सेवाश्रम, नांदुरा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडांगणाशेजारी भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 6.90 3.90 अंतिम हप्ता
4 जिजाऊ महिला बहु. शिक्षण संस्था, व्दारा श्री संत नारायण महाराज विद्यालय, आंबेटाकळी ता.खामगांव क्रीडांगणावर भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 3.00 अंतिम हप्ता
5 वत्सलाबाई दांडगे शिक्षण कृषी ग्रामीण विकास व बहु. संस्था व्दारा ज्ञानेवद बसु दांडगे ज्ञानमंदीर धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 4.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
6 श्री योगीराज फाऊंडेशन व्दार स्व.उमाकांत बुरुंगे इंग्लीश स्कुल, शेगांव ता.शेगांव क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 6.35 3.35 अंतिम हप्ता
7 नगर परिषद बुलडाणा अंतर्गत जैस्वाल ले आऊट, बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 2.27 अंतिम हप्ता
8 नगर परिषद बुलडाणा अंतर्गत मच्छी ले आऊट, बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 2.26 अंतिम हप्ता
9 स्व.मदनलालजी किसनलालजी संचेती सेवा समिती व्दारा आदर्श विद्यालय, शेलगांव मुकंद ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 6.80 2.80 एक रक्कमी
10 कै. सरस्वती काळे बहु. संस्था, गोहोगांव ता.मेहकर व्दारा श्री. शरदचंद्र पवार कला वाणिज्य महा. डोणगांव ता.मेहकर क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 6.60 3.10 अंतिम हप्ता
11 तालुका क्रीडा संकुल समिती, चिखली ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 7.00 एक रक्कमी
12 तालुका क्रीडा संकुल समिती, खामगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 (2015-16) 7.00 एक रक्कमी
13 तालुका क्रीडा संकुल समिती, मेहकर ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर विविध खेळांची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 7.00 एक रक्कमी
14 तालुका क्रीडा संकुल समिती, जळगांव जा. व्दारा ग्राम क्रीडा संकुल, पिंपळगांव काळे ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 7.00 एक रक्कमी
15 तालुका क्रीडा संकुल समिती, देऊळगांव राजा ता.देऊळगावं राजा बॅडमिंटन हॉलचे टेराफ्लेक्स बसविणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 7.00 एक रक्कमी
16 तालुका क्रीडा संकुल समिती, सिंदखेड राजा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा बॅडमिंटन हॉलचे टेराफ्लेक्स बसविणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 एक रक्कमी
17 तालुका क्रीडा संकुल समिती, मलकापुर ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर फ्लड लाईट बसविणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 5.00 5.00 एक रक्कमी
18 तालुका क्रीडा संकुल समिती, मोताळा ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर फ्लड लाईट बसविणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 5.00 5.00 एक रक्कमी
19 तालुका क्रीडा संकुल समिती, संग्रामपुर ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर फ्लड लाईट बसविणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 5.00 5.00 एक रक्कमी
20 जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, बुलडाणा क्रीडांगणावर फ्लड लाईट बसविणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 6.76 6.76 एक रक्कमी
21 जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, बुलडाणा अंतर्गत जिजामाता क्रीडा व व्यापारी संकुल, बुलडाणा क्रीडांगणावर ओपन जिम बसविणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 4.00 4.00 एक रक्कमी
22 जिजामाता बहु. शिक्षण प्रसारक मंडळ, हिवरा खु. ता.मेहकर व्दारा जिजामाता विद्यालय, हिवरा खु. क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2059/2016, दि.07.01.2017 7.00 3.00 प्रथम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) यादी सन 2016-17

एकुण मंजुर अनुदान :- 88.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 25     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, देऊळगांव घुबे ता.चिखली क्रीडांगणावर गॅलरी बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 2.00अंतिम हप्ता
2 श्री छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा कुसुमावती भिमराव जाधव नॉलेज हब, बोराखेडी ता.मोताळा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भितींचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002 /2015, दि.16.12.2016 7.00 (2015-16) 4.00 अंतिम हप्ता
3 जिल्हा परिषद हायस्कुल, नायगांव बु. ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भितींचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00(2015-16) 4.05अंतिम हप्ता
4 जिल्हा परिषद हायस्कुल, मंगरुळ ई. ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भितींचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 4.05अंतिम हप्ता
5 नागरीक शिक्षण संस्था, धामणगांव बढे ता.मोताळा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भितींचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 6.75(2015-16) 3.50अंतिम हप्ता
6 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, खल्याळ गव्हाण ता.सिंदखेड राजा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भितींचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00(2015-16) 4.05 अंतिम हप्ता
7 जय भिम मागासवर्गीय बहु. मंडळ, भोनगांव ता.शेगांव क्रीडांगणावर विविध खेळाची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 (2015-16) 3.80 अंतिम हप्ता
8 श्री ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्था, पेठ ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भितींचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 (2015-16) 4.00 अंतिम हप्ता
9 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, इसरुळ ता.चिखली क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भितींचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 (2015-16) 4.05 अंतिम हप्ता
10 जिल्हा परिषद मराठी पुर्व माध्यमिक शाळा, शारा ता.लोणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/ भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 (2015-16) 4.05 अंतिम हप्ता
11 लोकशिक्षण प्रसारक मंडळ, स्व.भि.रा. देशमुख विद्यालय तथा स्व.शिवाजीराव भिकुजी पाटील क.महा. पोफळी ता.मोताळा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 (2015-16) 4.00 अंतिम हप्ता
12 कै. सहकार महर्षी भास्करराव शिंगणे बहु. संस्था, बुलडाणा व्दारा स्व.भा. शिंगणे माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, पळसखेड दौलत ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 3.80 (2015-16) 0.80 एक रक्कमी
13 स्व. भास्करराव शिंगणे क्रीडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, मलकापुर पांग्रा व्दारा कै.विजय मखमले माध्य. विद्यालय, हिवरखेड पुर्णा ता.सिंदखेड राजा क्रीडांगणांवर 200 मी. धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 4.00 अंतिम हप्ता
14 मौलाना अबुल कलाम आझाद एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, व्दारा मौलाना उर्दु हायस्कुल, ढालसावंगी ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणांवर 200 मी. धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 5.80 (2015-16) 2.80 अंतिम हप्ता
15 व्दारका बहु. ग्रामीण विकास फाऊंडेशन, बुलडाणा व्दारा राजर्षी शाहू तंत्रनिकेतन महा. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 (2015-16) 4.00 अंतिम हप्ता
16 ग्रामपंचायत कार्यालय, सागवन ता.जि.बुलडाणा विविध खेळाची क्रीडांगणे तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 (2015-16) 1.50 अंतिम हप्ता
17 महात्मा फुले शिक्षण बहु. संस्था, जांभोरा ता.सिंदखेड राजा क्रीडांगणांवर 200 मी. धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 4.70 (2015-16) 1.20 अंतिम हप्ता
18 श्रीराम शिक्षण व समाज विकास ट्रस्ट, कोलवड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर बॉस्केटबॉल खेळाचे मैदान तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 5.40 (2015-16) 1.40 अंतिम हप्ता
19 संत मुक्ताई शिक्षण प्रसारक मंडळ, सातगांव (म्हसला) ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भितींचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 7.00 (2015-16) 3.20 अंतिम हप्ता
20 ग्रामपंचायत कार्यालय, उऱ्हा (दहीगांव) ता.मोताळा क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भितींचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 5.00 (2016-17) 5.00 एक रक्कमी
21 ग्रामपंचायत कार्यालय, काकोडा ता.संग्रामपुर क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भितींचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 5.00 (2016-17) 5.00 एक रक्कमी
22 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, साकेगांव ता.चिखली क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 5.00 (2016-17) 5.00 एक रक्कमी
23 अनुसूचित जाती मुलींची शासकीय निवासी शाळा, घाटपुरी ता.खामगांव क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 6.00 (2016-17) 6.00 एक रक्कमी
24 ग्रामपंचायत कार्यालय, पिंपळगांव उंडा ता.मेहकर क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 5.00 (2016-17) 3.00 प्रथम हप्ता
25 खामगांव कला शिक्षण प्रसारक मंडळ, खामगांव ता.खामगांव बास्केटबॉल मैदान तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2002/2015, दि.16.12.2016 6.00 (2016-17) 3.55 प्रथम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी) 2016-17.

एकुण मंजुर अनुदान :- 5.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 2     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामीण युवक विकास शिक्षण मंडळ, किन्ही नाईक ता.चिखली व्दारा आदिवासी आश्रमशाळा, किन्ही नाईक क्रीडांगणाशेजारी भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/ओटीएसपी/2115/2017, दि.06.02.2017 6.00 (2014-15) 2.50 व्दितीय हप्ता
2 मातोश्री चतुराबाई डोंबळे शिक्षण आणि बहु. संस्था, घाटबोरी व्दारा मातोश्री हायस्कुल, घाटबोरी ता.मेहकर क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/ओटीएसपी/2115/2017, दि.06.02.2017 6.00 (2014-15) 2.50 व्दितीय हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2017-18

एकुण मंजुर अनुदान :- 100.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 21     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 अंबिका बहु. संस्था, नांदुरा ता.नांदुरा व्दारा संचा. सुशिलाबाई जैस्वाल स्कुल, रामगांव ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3799, दि.17.03.2018 6.85 (2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
2 भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, देऊळगांव धनगर व्दारा संचालित जानकीदेवी माध्य व उच्च माध्य. विद्यालय, देऊळगांव धनगर ता.चिखली क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3799, दि.17.03.2018 7.00 (2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
3 श्री बालाजी संस्था, देऊळगांव राजा व्दारा संचा. श्री व्यंकटेश कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, देऊळगांव राजा ता.दे.राजा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3799, दि.17.03.2018 7.00 (2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
4 सानिया एज्युकेशन ॲण्ड मल्टीपरपज सोसायटी, चिखली व्दारा संचा. सानिया कनिष्ठ महाविद्यालय, चिखली ता.चिखली 200 मी. चा धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3799, दि.17.03.2018 5.75 (2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
5 स्व. करीमा बहु. सोशल वेल्फेअर सोसायटी, लोणार व्दारा संचा. सेंट्रल पब्लीक स्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय, लोणार ता.लोणार क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3799, दि.17.03.2018 7.00 (2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
6 मौलाना अब्दुल कलाम आझाद एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, धाड व्दारा संचा. शरद पवार उर्दु हायस्कुल, चांडोळ ता.जि.बुलडाणा प्रसाधनगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3799, दि.17.03.2018 7.00 (2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
7 जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ, बुलडाणा व्दारा संचा. यशवंत अध्यापक विद्यालय, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा विविध खेळांचे मैदान तयार करणे (कबड्डी, खो खो, व्हॉलीबॉल) जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3799, दि.17.03.2018 5.25 (2017-18) 3.90 प्रथम हप्ता
8 ग्रामपंचायत धामणगांव धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3799, दि.17.03.2018 7.00 (2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
9 बहुजन मल्टीपरपज सोसायटी, धाड ता.जि.बुलडाणा व्दारा संचा. अंजुमन ज्यु.कॉलेज, धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे (चेनलिंग फेन्सींग) जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3799, दि.17.03.2018 7.00 (2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
10 श्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था, मोताळा व्दारा संचा. जे.जे. स्कुल ऑफ स्कॉलर्स, बुलडाणा ता. जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2015-16) 4.00 व्दितीय तथा अंतीम हप्ता
11 दि चिखली अर्बन बहु. संस्था , चिखली व्दारा संचा. दि चिखली अर्बन विद्यानिकेतन, चिखली ता.चिखली क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2015-16) 4.00 व्दितीय तथा अंतीम हप्ता
12 इंदिरा बहु. शिक्षण संस्था बुलडाणा व्दारा संचा. कॉलेज ऑफ फार्मसी, मलकापूर ता. मलकापूर क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2015-16) 4.00 व्दितीय तथा अंतीम हप्ता
13 धर्मविर दिलीपराव रहाटे शिक्षण व बहु. संस्था, मेहकर व्दारा संचा. माध्यमिक विद्यालय,कला व कनिष्ठ महा. मेहकर ता. मेहकर बास्केटबॉलचे मैदान तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 4.10 प्रथम हप्ता
14 द नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी, खामगाव व्दारा संचा. अ. खि. नॅशनल हायस्कुल, खामगाव ता.खामगाव विवीध खेळाची मैदान तयार करणे (बास्केटबॉल,कबड्डी, खो-खो व व्हॉलीबॉल) जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
15 श्री हरीओम बहु. क्रीडा व सांस्कृतीक संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. शहिद वसंतराव उबाळे क्रीडांगण, पिंप्री गवळी ता. मोताळा विवीध खेळाची मैदान तयार करणे (कबड्डी,खो-खो व व्हॉलीबॉल) जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
16 रहिम अलीखान सौदागर मल्टीपरपज अँड एज्युकेशन सोसायटी चिखली व्दारा करम हायस्कुल व सायन्स ज्युनि. कॉलेज, चिखली ता. चिखली क्रीडांगणास भिंतीसह तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18 ) 4.00 प्रथम हप्ता
17 विद्यानिकेतन बहु. संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. व्यवसाय प्रशासन महाविद्यालय, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
18 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, हराळखेड ता. चिखली जि. बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 6.00 प्रथम हप्ता
19 जिल्हा परिषद उर्दू उच्च प्राथमिक शाळा, मलकापूर पांग्रा ता. सिंदखेड राजा जि. बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 6.00 प्रथम हप्ता
20 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, धोडप ता. चिखली जि. बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 6.00 प्रथम हप्ता
21 ग्रामपंचायत कार्यालय, मासरूळ ता.जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2017-18/ का-4/3853, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 6.00 प्रथम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) यादी सन 2017-18

एकुण मंजुर अनुदान :- 100.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 17     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 खामगांव कला शिक्षण प्रसारक मंडळ, खामगांव ता.खामगांव व्दारा संचा. अमृत इंग्लीश स्कुल, शिरसगांव देशमुख ता.खामगांव बास्केटबॉल मैदान तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 6.00 (2016-17) 2.45 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 गट ग्रामपंचायत , सावळा (सुंदरखेड)ता. बुलडाणा बास्केटबॉल मैदान तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
3 श्री गजानन महाराज बहु. संस्था, अंत्रज ता.खामगांव व्दारा संचा. श्री सरस्वती इंग्लीश स्कुल, अंत्रज ता.खामगांव क्रीडांगणास भिंतीसह तारेचे कुंपन करणे (चेन्लींग फेन्सींग) जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 6.00 प्रथम हप्ता
4 लोकशिक्षण प्रसारक मंडळ, पोफळी ता.मोताळा व्दारा संचा. स्व.भिकनराव शंकरराव देशमुख विद्यालय, पोफळी ता.मोताळा क्रीडांगणास भिंतीसह तारेचे कुंपन करणे (चेन्लींग फेन्सींग) जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 6.00 प्रथम हप्ता
5 ग्रामपंचायत कार्यालय, जयपूर ता. मोताळा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
6 ग्रामसंसद कार्यालय, शेलापूर बु. ता. मोताळा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
7 जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा,झोटींगा ता. सिंदखेडराजा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
8 ग्रामपंचायत कार्यालय, अमोना ता. चिखली विवीध खेळांचे मैदान तयार करणे (कबड्डी,खो-खो,व्हॉलीबॉल) जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
9 ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्था, पेठ ता. चिखली व्दारा संचालीत ज्ञानेश्वर विद्यालय व कनिष्ठ महा. पेठ ता. चिखली 200 मी. चा धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 6.00 प्रथम हप्ता
10 ग्रामपंचायत कार्यालय, पिंपळगाव उंडा ता. मेहकर जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 5.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
11 ग्रामपंचायत कार्यालय, पाडळी शिंदे ता. देउळगाव राजा जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
12 ग्रामपंचायत कार्यालय, कठोरा ता. शेगाव जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
13 ग्रामपंचायत कार्यालय, दूधा ता. जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
14 ग्रामपंचायत कार्यालय, करमोडा ता. संग्रामपूर जि. बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
15 ग्रामपंचायत कार्यालय, नायगाव खुर्द ता. चिखली जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
16 ग्रामपंचायत कार्यालय, ईसरूळ ता. चिखली जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
17 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, मोहदरी ता. चिखली क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2017- 18/का-4/3850, दि.26.03.2018 7.00 (2017-18) 2.55 प्रथम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2018-19

एकुण मंजुर अनुदान :- 100.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 318     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत कार्यालय, माळवंडी ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/4836, दि.03.10.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
2 भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, देऊळगांव धनगर व्दारा संचालित जानकीदेवी माध्य व उच्च माध्य. विद्यालय, देऊळगांव धनगर ता.चिखली क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5197, दि.12.02.2019 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
3 ग्रामपंचायत कार्यालय, धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5197, दि.12.02.2019 7.00(2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
4 विद्यानिकेतन बहु. संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. व्यवसाय प्रशासन महाविद्यालय, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5197, दि.12.02.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
5 जि.प. उच्च प्राथमिक शाळा, वरखेड ता.चिखली जि.बुलडाणा भांडारगृहाचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5197, दि.12.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
6 तालुका क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, मोताळा ता.मोताळा जि.बुलडाणा पिण्याच्या व मैदानावर मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा निर्माण करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5197, दि.12.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
7 जिजामाता बहुद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ, हिवरा खु ता. मेहकर व्दारा जिजामाता विद्यालय, हिवरा खु ता.मेहकर क्रीडांगणाभोवती तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5307, दि.08.03.2019 7.00 (2018-19) 4.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
8 अंबिका बहु. संस्था, नांदुरा ता.नांदुरा व्दारा संचा. सुशिलाबाई जैस्वाल स्कुल, रामगांव ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5307, दि.08.03.2019 6.85 (2017-18) 1.85 व्दितीय व अंतिम हप्ता
9 स्व.करीमा बहु. सोशल वेल्फेअर सोसायटी, लोणार व्दारा संचा. सेंट्रल पब्लीक स्कुल व क. महाविद्यालय, लोणार ता.लोणार क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5307, दि.08.03.2019 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
10 द नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी, खामगांव व्दारा संचा. अ.खि.नॅशनल हायस्कुल, खामगांव ता.खामगांव विविध खेळांची मैदान तयार करणे जिजिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5307, दि.08.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
11 जिजामाता शिक्षण प्रसारक मंडळ, बुलडाणा व्दारा संचा. यशवंत अध्यापक विद्यालय, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा विविध खेळांचे मैदान तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5307, दि.08.03.2019 5.25 (2017-18) 1.35 व्दितीय व अंतिम हप्ता
12 स्व.भास्कररावजी शिंगणे एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, देऊळगांव राजा व्दारा संचा. आमेना अजीज उर्दु हायस्कुल ॲण्ड सायन्स ज्युनियर कॉलेज, देऊळगांव राजा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5307, दि.08.03.2019 5.00 (2018-19) 3.00 प्रथम हप्ता
13 श्री संत गजानन महाराज बहु. संस्था, किनगांव राजा व्दारा संचा. कामक्षादेवी माध्यमिक विद्यालय, किनगांव राजा भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5307, दि.08.03.2019 7.00 (2018-19) 3.80 प्रथम हप्ता
14 जिल्हा समादेशक होमगार्ड कार्यालय, बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5307, दि.08.03.2019 6.00 (2018-19) 3.00 प्रथम हप्ता
15 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, बिरसिंगपुर ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
16 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, देऊळघाट ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
17 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चौथा ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
18 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक, माध्य व उच्च माध्य. शाळा, पाडळी ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
19 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, मढ ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
20 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, दुधा ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
21 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, हतेडी बु. ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
22 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, देवपुर ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
23 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कोलवड ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
24 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, माळवंडी ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
25 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
26 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
27 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
28 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, जामठी ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
29 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सातगांव म्हसला ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
30 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वरुड ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
31 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, धामणगांव ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
32 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, जनुना ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
33 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कुंबेफळ ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
34 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, मासरुळ ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
35 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, तराडखेड ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
36 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, चांडोळ ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
37 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चांडोळ ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
38 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, जांब ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
39 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, मौंढाळा ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
40 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, रुईखेड मायंबा ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
41 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, घाटनांद्रा ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
42 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पळसखेड भट ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
43 जिल्हा परिषद उर्दु माध्य. शाळा, रायपुर ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
44 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भादोला ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.201 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
45 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वरवंड ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
46 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सव ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
47 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, येळगांव ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
48 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक, माध्य व उच्च माध्य. शाळा, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
49 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, केसापुर क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
50 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, नांद्रा कोळी ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
51 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, साखळी बु. ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
52 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, साखळी खु. ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
53 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भरोसा ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50(2018-19) 0.50 एक रक्कमी
54 जिल्हा परिषद केंद्रीय उच्च मराठी प्राथमिक शाळा, देऊळगांव धनगर ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
55 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भालगांव ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
56 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भानखेड ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
57 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, पळसखेड दौलत ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
58 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, हातणी ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
59 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, अंबाशी ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
60 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, गांगलगांव ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
61 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, कोलारा ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 >0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
62 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, खैरव ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
63 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भोरसा ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
64 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, एकलारा ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.201 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
65 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, खंडाळा मकरध्वज ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
66 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पांढरदेव ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
67 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, डोंगरशेवली ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
68 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, करवंड ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
69 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, हरणी ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
70 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, किन्ही सवडद ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
71 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, उंद्री ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
72 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, धोत्रा भनगोजी ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
73 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कव्हळा ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
74 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, अंचरवाडी ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
75 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, अमोना ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
76 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, इसरुळ ता. चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
77 जिल्हा परिषद केंद्रीय उच्च मराठी प्राथमिक शाळा, शेलगांव आटोळ ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
78 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, अंत्री कोळी ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
79 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, गोद्री ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
80 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, साकेगांव ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
81 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, सावरगांव डुकरे ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
82 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, दिवठाणा ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
83 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सवणा ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
84 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, शेलुद ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
85 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वळती ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
86 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, दहीगांव ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
87 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, टाकरखेड मु. ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
88 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, उतरद ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
89 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक, माध्य व उच्च माध्य. शाळा, मंगरुळ ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
90 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, नायगांव बु. ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
91 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वरखेड ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
92 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, आसोला बु. ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
93 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, मेरा खु. ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
94 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, अमडापुर ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
95 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक मुलींची शाळा, अमडापुर ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
96 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, इसोली ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
97 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पिंपरखेड ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
98 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक, माध्य व उच्च माध्य. शाळा, खामगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
99 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक माध्य व उच्च माध्य. शाळा, पिंपळगांव राजा ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
100 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, अंढेरा ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
101 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, बायगांव बु. ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00एक रक्कमी
102 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, मेंढगांव ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
103 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पाडळी शिंदे ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
104 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पिंप्री आंधळे ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
105 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सावखेड नागरे ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
106 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, शिवणी अरमाळ ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
107 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, बोराखेडी बावरा ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
108 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, गोंधनखेड ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
109 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, जवळखेड ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
110 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भिवगांव बु. ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
111 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, गिरोली बु. ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
112 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सावरखेड भोई ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
113 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, बायगांव खु. ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
114 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक मुलींची शाळा, देऊळगांव मही ता.दे.राजा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
115 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, निमगांव गुरु ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
116 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, आळंद ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
117 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, दगडवाडी ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
118 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, मेहुणा राजा ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
119 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पांगरी ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
120 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, धोत्रा नंदई ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.201 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
121 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, धोत्रा ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
122 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, नायगांव ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
123 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सरंबा ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
124 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, धामणगांव बढे ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
125 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक व माध्य. शाळा, पान्हेरा ता.मोताळा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
126 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, पान्हेरा खेडी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
127 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, नळकुंड ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
128 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कोऱ्हाळा ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
129 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, अन्वा अनुसपुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
130 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, लिहा बु. ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
131 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कोल्ही गवळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
132 जिल्हा परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा, माकोडी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
133 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सारोळा मारोती ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
134 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, रोहिणखेड ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
135 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, गुळभेली ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
136 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कुऱ्हा ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
137 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, तळणी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
138 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, काबरखेड ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
139 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पुन्हई ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
140 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, बोराखेडी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
141 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, राजुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
142 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, राजुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
143 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, खडकी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
144 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, मोताळा ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
145 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, खरबडी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
146 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, जयपुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
147 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, इब्राहीमपुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
148 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, सहस्त्रमुळी तांडा ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
149 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, तरोडा ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
150 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, कोथळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
151 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, कोथळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
152 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पिंपळगांव नाथ ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
153 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, चिंचखेड नाथ ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50(2018-19) 0.50 एक रक्कमी
154 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, गिरोली ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
155 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, शारा ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
156 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, टिटवी ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
157 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पांग्रा डोळे ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
158 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, गंधारी ता.लोणार जि.बुलडाणा/td> क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
159 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, नांद्रा ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
160 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, सुलतानपुर ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
161 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पिंपळनेर ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 >1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
162 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, जांभुळ ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
163 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, देऊळगांव वायसा ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
164 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, किन्ही ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
165 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, बिबखेड ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
166 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भुमराळा ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
167 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, बिबी ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
168 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चिंचोली सांगळे ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
169 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, परडा (दराडे) ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
170 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, दहीफळ ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
171 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, अजिसपुर ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
172 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, मांडवा ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
173 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चिखला ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
174 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कारेगांव ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
175 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, देवधाबा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
176 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, उमाळी ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
177 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, हरसोडा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
178 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, झोडगा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
179 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, वाघोळा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
180 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भालेगांव रण ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
181 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, घिर्णी ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
182 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वडोदा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
183 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, माकनेर ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
184 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक व माध्य. शाळा, मेहकर ता.मेहकर क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
185 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, आसलगांव ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
186 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक व माध्य. शाळा, आसलगांव ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
187 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भिंगारा ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
188 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, जामोद ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
189 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, गाडेगांव बु. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
190 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, खांडवी ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
191 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, टाकळी पारस्कर ता.जळगांव जा. क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
192 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, झाडेगांव ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
193 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, रसुलपुर ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
194 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, उमापुर ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
195 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भेंडवळ बु. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
196 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, पिंपळगांव काळे ता.जळगांव जा. क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
197 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, पिंपळगांव काळे ता.जळगांव जा. क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
198 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक माध्य. शाळा, पिंपळगांव काळे ता.जळगांव जा. क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
199 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक व माध्य. शाळा, वडशिंगी ता.जळगांव जा. क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
200 जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
201 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वसाडी बु. ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00एक रक्कमी
202 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, आलमपुर ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
203 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, नायगांव ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
204 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, काटी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
205 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, नारखेड ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
206 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक मुलांची शाळा, निमगांव ता.नांदुरा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
207 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वडाळी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
208 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, येरळी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
209 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, चांदुरबिस्वा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
210 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, टाकळी वतपाल ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
211 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, खुमगांव ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
212 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, मामुलवाडी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
213 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पोटळी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
214 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, शेलगांव मुकुंद ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
215 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पिंपळखुटा धांडे ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
216 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वाडी (महाळुंगी) ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
217 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, शेंबा बु. ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
218 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, टाकरखेड ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
219 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, खैरा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
220 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, दादगांव ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
221 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, अंबोडा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
222 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भोटा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
223 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक मुलांची शाळा, सोनाळा ता.संग्रामपुर क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
224 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, सोनाळा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
225 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सगोडा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
226 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक मुलांची शाळा, वानखेड ता.संग्रामपुर क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
227 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कोद्री ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
228 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, टुनकी बु. ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
229 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, चिचारी ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
230 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, आलेवाडी ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
231 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वसाडी (जुनी) ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
232 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वरवट (खं) ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
233 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, खिरोडा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
234 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, एकलारा बानोदा ता.संग्रामपुर क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
235 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, बावनबीर ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
236 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, पातुर्डा बु. ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
237 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, पिंगळी बु. ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
238 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक मुलींची शाळा, संग्रामपुर ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
239 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक व माध्य. शाळा, संग्रामपुर ता.संग्रामपुर क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
240 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, तामगांव ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
241 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पळशी झाशी ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
242 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, बोडखा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
243 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, निरोड ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
244 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कवठळ ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
245 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, निवाणा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
246 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वकाणा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
247 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वरवट बकाल ता.संग्रामपुर क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
248 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, काकनवाडा बु. ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
249 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, बालसमुद्र ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
250 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, गोरेगांव ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
251 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, आडगांव राजा ता.सिं.राजा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
252 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, उमरद ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
253 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चिंचोली जहॉ. ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
254 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक मुलांची शाळा, साखरखेर्डा ता.सिं.राजा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
255 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, साखरखेर्डा ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
256 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, मोहाडी ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
257 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सिंधी ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
258 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, मलकापुर पांग्रा ता.सिं.राजा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
259 जिल्हा परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, मलकापुर पांग्रा ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
260 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वाघाळा ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
261 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, खैरव ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
262 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वाघोडा ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
263 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, खामगांव ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
264 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, शिवणी टाका ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
265 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पांग्री उगले ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
266 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, राहेरी बु. ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
267 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चांगेफळ ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
268 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, देऊळगांव कोळ ता.सिं.राजा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
269 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, झोटींगा ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
270 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, सोनोशी ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
271 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वर्दडी बु. ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
272 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, दुसरबीड ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
273 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, केशव शिवणी ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
274 नगर परिषद केंद्रीय मराठी प्राथमिक मुलांची शाळा, सिंदखेड राजा ता.सिं.राजा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
275 नगर परिषद मराठी प्राथमिक मुलींची शाळा, सिंदखेड राजा ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
276 नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा, सिंदखेड राजा ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 0.50 (2018-19) 0.50 एक रक्कमी
277 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, अंचली ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
278 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, हनवतखेड (सव) ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
279 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पळसखेड नाईक ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
280 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चिखला ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
281 जिल्हा परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा, तराडखेड ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
282 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, इरला ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
283 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळ, ढासाळवाडी ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
284 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चिखली ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 2.00 (2018-19) 2.00 एक रक्कमी
285 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, बेराळा ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
286 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चंदनपुर ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
287 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कवठळ ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
288 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, माळशेंबा ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
289 जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, सावंगी टेकाळे ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
290 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पळसखेड झाल्टा ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
291 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, गोळेगांव ता.दे.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
292 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, घुस्सर ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
293 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, डिडोळा बु. ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
294 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, आडविहीर ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
295 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, रायपुर ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
296 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वढव ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
297 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, शिवणी पिसा ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
298 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, महार चिकना ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
299 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, जांभुळधाबा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
300 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पिंपळखुटा बु. ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
301 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, तडसवाडा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
302 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, तांदुळवाडी ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
303 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कुरणगाड खु. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
304 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, निंभोरा बु. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
305 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पिंप्री अढाव ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
306 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, मेंढळी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
307 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, जस्तगांव ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
308 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वडगांव वान ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
309 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, धामणगांव ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
310 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भोन (जुने) ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
311 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पिंप्री अडगांव ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
312 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सायळा ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
313 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सुलजगांव ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
314 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, तांदुळवाडी (गो) ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
315 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भोसा ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
316 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पळसखेड चक्का ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
317 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, निमगांव वायाळ ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी
318 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भंडारी ता.सिं.राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5339, दि.13.03.2019 1.00 (2018-19) 1.00 एक रक्कमी

- क्रीडांगण विकास अनुदान (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2018-19

एकुण मंजुर अनुदान :- 100.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 19     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 लोकशिक्षण प्रसारक मंडळ, पोफळी ता.मोताळा व्दारा संचा. स्व.भिकनराव शंकरराव देशमुख विद्यालय, पोफळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीसह तारेचे कुंपन करणे (चेनलिंग फेन्सिंग) जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2017-18) 1.55 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 तालुका क्रीडा संकुल समिती, देऊळगांव राजा ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 3.00 (2018-19) 3.00 एक रक्कमी
3 अनुसूचित जाती मुलींची शासकीय निवासी शाळा, घाटपुरी ता.खामगांव क्रीडा साहित्य खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 3.00 (2018-19) 3.00 एक रक्कमी
4 ग्रामपंचायत कार्यालय, शेलगांव बाजार ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
5 ग्राम सेवा संस्था, कोऱ्हाळा ता.मोताळा व्दारा तिरुपती बालाजी माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, कोऱ्हाळा बाजार ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 6.00 प्रथम हप्ता
6 श्री गजानन महाराज बहु. संस्था, अंत्रज ता.खामगांव व्दारा संचा. श्री.सरस्वती इंग्लीश स्कुल, अंत्रज ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीसह तारेचे कुंपन करणे (चेनलिंग फेन्सींग) जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
7 ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्था, पेठ ता. चिखली व्दारा संचालीत ज्ञानेश्वर विद्यालय व कनिष्ठ महा. पेठ ता. चिखली 200 मी. चा धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
8 ग्रामपंचायत कार्यालय, उ-हा ता. मोताळा 200 मी. चा धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
9 स्व.करीमा बहु. सोशल वेल्फेअर सोसायटी, लोणार व्दारा संचा. सेंट्रल पब्लीक स्कुल व क. महाविद्यालय, लोणार ता.लोणार क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2018-19/ का-4/5307, दि.08.03.2019 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
10 अनु.जाती मुलांची शासकीय निवासी शाळा, वळती ता. चिखली 200 मी. चा धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
11 तालुका क्रीडा संकुल समिती, देउळगाव राजा ता. देउळगाव राजा बॅडमिंटन कोर्ट तयार करणे (टेराफ्लेक्स) जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
12 खामगांव कला शिक्षण प्रसारक मंडळ, खामगांव ता.खामगांव व्दारा संचा. अमृत इंग्लीश स्कुल, शिरसगांव देशमुख ता.खामगांव भांडारागृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
13 ग्रामपंचायत कार्यालय, नायगाव बु. ता. चिखली विवीध खेळाचे मैदान तयार करणे (कबड्डी,खो-खो,व्हॉलीबॉल) जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
14 ग्रामपंचायत कार्यालय, धोत्रा भणगोजी ता. चिखली क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
15 श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक व बहुद्देशिय मंडळ,शेलसूर ता. चिखली व्दारा श्री शिवाजी विद्यालय, भादोला ता. बुलडाणा विवीध खेळाचे मैदान तयार करणे (कबड्डी,खो-खो,व्हॉलीबॉल) जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
16 ग्रामपंचायत कार्यालय, माळेगाव ता. मोताळा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
17 ग्रामपंचायत कार्यालय, मारोती पेठ ता. मेहकर क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
18 ग्रामपंचायत कार्यालय, पळसखेड दौलत ता. चिखली क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
19 ग्रामपंचायत कार्यालय, वाघाळा ता. सिंदखेडराजा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2018- 19/का-4/5235, दि.21.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी) 2018-19.

एकुण मंजुर अनुदान :- 5.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 1     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत वसाडी ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/ओटीएसपी/2018- 19/का-4/5311, दि.08.03.2019 3.23 (2018-19) 3.23 प्रथम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2019-20

एकुण मंजुर अनुदान :- 300.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 61     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 जिजामाता बहुद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ, हिवरा खु ता. मेहकर व्दारा जिजामाता विद्यालय, हिवरा खु ता.मेहकर क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
2 श्री ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्था, पेठ ता. चिखली व्दारा संचालीत श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय व कनिष्ठ महा. पेठ ता. चिखली प्रसाधनगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
3 भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, देउळगाव धनगर ता.चिखली व्दारा जानकीदेवी माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, देउळगाव धनगर ता.चिखली भांडारगृहाचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
4 श्री बालाजी संस्था देऊळगाव राजा व्दारा संचालीत श्री व्यंकटेश कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, देऊळगांव राजा ता. दे.राजा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतीम हप्ता
5 धर्मविर दिलीपराव रहाटे शिक्षण व बहु. संस्था मेहकर व्दारा संचालीत माध्यमिक विद्यालय, कला व कनिष्ठ महा. मेहकर ता. मेहकर बास्केटबॉलचे मैदान तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 2.90 व्दितीय व अंतीम हप्ता
6 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, किन्ही ता.लोणार क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
7 महात्मा गांधी शिक्षण संस्था चावर्दा ता. मोताळा व्दारा संचा. राष्ट्रीय कनिष्ठ महाविद्यालय, पिंप्री गवळी ता.मोताळा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
8 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व्दारा संचालीत श्री शिवाजी माध्यमिक आश्रमशाळा, अंचरवाडी ता.चिखली क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
9 श्री ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्था पेठ ता. चिखली व्दारा संचालीत श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय, धोत्रा नाईक ता.चिखली क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
10 विदर्भ शिक्षण प्रसारक मंडळ,खामगाव व्दारा संचालीत गो.से. विज्ञान कला व वाणिज्य महाविद्यालय, खामगाव ता. खामगाव क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
11 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व्दारा श्री शिवाजी हायस्कूल, चांडोळ ता. बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
12 तालुका क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, मोताळा ता.मोताळा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
13 श्री सद् गुरु दत्त धार्मिक एवं पारमार्थीक ट्रस्ट इंदोर व्दारा सुर्योदय पारधी समाज आदिवासी आश्रमशाळा,सजनपूरी ता.खामगाव जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
14 ग्रामपंचायत कार्यालय, नारायणखेड ता. देऊळगाव राजा जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8149, दि.24.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
15 जिल्हा परिषद उर्दू उच्च प्राथमिक शाळा, मलकापूर पांग्रा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 1.00 व्दितीय व अंतीम हप्ता
16 ग्रामपंचायत कार्यालय, पळशी (झाशी ) ता. संग्रामपूर जि. बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
17 जिल्हा परिषद प्राथमिक केंद्रशाळा, दूसरबीड ता. सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 5.00 (2019-20) 5.00 एक रक्कमी
18 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, सावरगांव तेली (गांव) ता. लोणार जि. बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
19 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वझर आघाव ता. लोणार जि. बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
20 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, गोत्रा ता. लोणार जि. बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
21 सहकार महर्षी स्व. भास्करराव शिंगणे शिक्षण व आरोग्य प्रसारक मंडळ, खामगाव व्दारा संचालीत सहकार महर्षी स्व. भास्करराव शिंगणे कला व कनिष्ठ कला व विज्ञान महाविद्यालय,खामगाव ता.खामगाव क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
22 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व्दारा संचालीत श्री शिवाजी हायस्कूल, शिरपूर ता.जि. बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
23 मातुश्री शिक्षण सेवा मंडळ,खेतान नगर कौलखेड अकोला व्दारा संचालीत पारिजात विद्यालय, मनसगांव ता. शेगाव जि. बुलडाणा भांडारगृहाचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
24 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व्दारा संचालीत श्री शिवाजी विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालय,चिखली ता. चिखली क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
25 सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक शिक्षण समिती लोणार व्दारा संचालीत संजय गांधी विद्यालय, घाटबोरी ता. मेहकर जि. बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
26 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व्दारा संचालीत श्री शिवाजी हायस्कुल, हतेडी बु. ता.जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
27 स्व. डॉ. डी.सी.गुप्ता नगर परिषद मराठी प्राथमिक शाळा क्र. 4 बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
28 नगर परिषद कार्यालय बुलडाणा अंतर्गत वार्ड क्र. 20 , वावरे ले आऊट , बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे (चेनलिंग फेन्सींग ) जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
29 स्व. विनायकराव सुर्यवंशी नगर परिषद उच्च प्राथमिक शाळा क्र. 2 बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
30 खामगाव एज्युकेशन सोसायटी खामगाव व्दारा संचालीत श्री जि.वी. मेहता नवयुग विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय,खामगाव ता. खामगाव विवीध खेळाचे मैदान तयार करणे (कबड्डी,खो-खो, सेपक टकरा व व्हॉलीबॉल) जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
31 साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे नगर पालीका मराठी प्राथमिक शाळा क्र. 7 बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
32 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व्दारा संचालीत श्री शिवाजी प्राथमिक आश्रमशाळा, अंचरवाडी ता. चिखली जि. बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
33 कै. रा. दे. भोंडे (सरकार) नगर पालीका मराठी प्राथ. शाळा क्र. 6, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
34 श्री नागेश्वर महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, वरवट बकाल व्दारा संचालीत श्री नागेश्वर महाराज विद्यालय व कनिष्ठ महा. वरवट बकाल ता. संग्रामपूर जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
35 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, उसरण ता. मेहकर जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
36 हाजी सै. उस्मान सै. मन्नू डोंगरे नगर परिषद उर्दू उच्च प्राथमिक शाळा क्र. 2, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
37 श्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था मोताळा व्दारा संचालीत राजर्षी शाहू महाराज उच्च प्राथमिक शाळा, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
38 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, सरस्वती ता. लोणार जि. बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
39 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व्दारा संचालीत श्री पुंडलिक महाराज महाविद्यालय, नांदूरा (रेल्वे) ता. नांदूरा जि. बुलडाणा भांडारगृहाचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
40 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, सावंगी टेकाळे ता. देऊळगाव राजा जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
41 ग्रामपंचायत कार्यालय, गोहोगाव (दां) ता. मेहकर जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
42 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व्दारा संचालीत श्री शिवाजी अध्यापक विद्यालय, चिखली ता. चिखली जि. बुलडाणा प्रसाधनगृहाचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
43 श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक व बहुद्देशिय मंडळ, शेलसूर व्दारा संचालीत माध्यमिक आश्रमशाळा करवंड ता. चिखली जि. बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे (चेनलिंक फेन्सींग) जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
44 ग्रामपंचायत कार्यालय , तांदूळवाडी ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
45 श्री सुवर्ण गणेश शिक्षण प्रसारक मंडळ बुलडाणा व्दारा संचालीत सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, डिडोळा बु. ता. मोताळा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8159, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.10 प्रथम हप्ता
46 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, धोडप ता. चिखली जि. बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2017-18) 1.00 व्दितीय व अंतीम हप्ता
47 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, हराळखेड ता. चिखली जि. बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2017-18) 1.00 व्दितीय व अंतीम हप्ता
48 श्री हरीओम बहु. क्रीडा व सांस्कृतीक संस्था , बुलडाणा व्दारा संचालीत शहिद वसंतराव उबाळे क्रीडांगण, पिंप्री गवळी ता. मोताळा विवीध खेळाची मैदान तयार करणे (कबड्डी,खो खो, व्हॉलीबॉल) जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतीम हप्ता
49 स्व. भास्कररावजी शिंगणे एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, देउळगाव राजा व्दारा संचा. आमेना अजीज उर्दु हायस्कुल ॲन्ड सायन्स ज्युनिअर कॉलेज , देउळगाव राजा ता. देउळगाव राजा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 5.00 (2018-19) 2.00 व्दितीय व अंतीम हप्ता
50 जिजामाता बहुद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ, हिवरा खु ता. मेहकर व्दारा जिजामाता विद्यालय, हिवरा खु ता. मेहकर क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00(2019-20 ) 2.00 व्दितीय व अंतीम हप्ता
51 श्री ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्था, पेठ ता. चिखली व्दारा संचालीत श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय व कनिष्ठ महा. पेठ ता. चिखली प्रसाधनगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतीम हप्ता
52 भारत शिक्षण प्रसारक मंडळ, देउळगाव धनगर ता. चिखली व्दारा जानकीदेवी माध्य. व उच्च माध्य. विद्यालय, देउळगाव धनगर ता.चिखली भांडारगृहाचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
53 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, किन्ही ता. लोणार क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
54 महात्मा गांधी शिक्षण संस्था चावर्दा ता. मोताळा व्दारा संचा. राष्ट्रीय कनिष्ठ महाविद्यालय, पिंप्री गवळी ता. मोताळा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
55 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व्दारा संचालीत श्री शिवाजी माध्यमिक आश्रमशाळा, अंचरवाडी ता. चिखली क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
56 श्री ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्था पेठ ता. चिखली व्दारा संचालीत श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय, धोत्रा नाईक ता. चिखली क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
57 विदर्भ शिक्षण प्रसारक मंडळ,खामगाव व्दारा संचालीत गो.से. विज्ञान कला व वाणिज्य महाविद्यालय, खामगाव ता. खामगाव क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
58 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती व्दारा श्री शिवाजी हायस्कूल, चांडोळ ता. बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
59 तालुका क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, मोताळा ता. मोताळा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
60 श्री सद्गूरू दत्त धार्मिक एवं पारमार्थीक ट्रस्ट इंदोर व्दारा सुर्योदय पारधी समाज आदिवासी आश्रमशाळा,सजनपूरी ता.खामगाव जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
61 ग्रामपंचायत कार्यालय, नारायणखेड ता. देऊळगाव राजा जि. बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/ का-4/8161, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2019-20

एकुण मंजुर अनुदान :- 150.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 24     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 खामगांव कला शिक्षण प्रसारक मंडळ, खामगांव ता.खामगांव व्दारा संचा. अमृत इंग्लीश स्कुल, शिरसगांव देशमुख ता.खामगांव भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2018-19) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, मेहकर ता.मेहकर विविध खेळांचे मैदान तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
3 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, लोणार ता.लोणार 200 मी. धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
4 अनुसूचित जाती मुलांची शासकीय निवासी शाळा, लोणार ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
5 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, जळगांव जा. ता.जळगांव जा. क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
6 मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतीगृह, मेहकर ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
7 मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतीगृह, शेगांव ता.शेगांव जि.बुलडाणा विविध खेळांचे मैदान तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
8 ग्रामपंचायत कार्यालय, महारचिकना ता.लोणार जि.बुलडाणा संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
9 ग्रामपंचायत कार्यालय, सवडद ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
10 ग्रामपंचायत कार्यालय, रुईखेड मायंबा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
11 ग्रामपंचायत कार्यालय, अंढेरा ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
12 श्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था, मोताळा व्दारा संचा. कुसुमावती भिमराव जाधाव नॉलेज हब, बोराखेडी ता.मोताळा जि.बुलडाणा भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
13 ग्रामपंचायत कार्यालय, सिनगांव जहॉ. ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे/जाळीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
14 ग्रामपंचायत कार्यालय, डिग्रस बु. ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा क्रीडांगणास समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
15 आनंदस्वामी शिक्षण प्रसारक संस्था, देऊळगांव मही व्दारा संचा. संत ज्ञानेश्वर निवासी अपंग व मुकबधीर विद्यालय, विद्यालय, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
16 ग्रामपंचायत कार्यालय, अंत्री देशमुख ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
17 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, ब्राम्हणचिकना अंतर्गत शिंदी ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
18 ग्रामपंचायत कार्यालय, दादुलगांव ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8092, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता
19 ग्रामपंचायत कार्यालय, गुंजखेड ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8153, दि.26.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
20 ग्रामपंचायत कार्यालय, धामणगांव धाड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8153, दि.26.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
21 आंतरराष्ट्रीय जि.प. मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, बोराखेडी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8153, दि.26.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
22 ग्रामपंचायत कार्यालय, काकनवाडा खु. ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8153, दि.26.03.2020 7.00 (2019-20) 6.00 प्रथम हप्ता
23 ग्रामपंचायत कार्यालय, दादुलगव्हाण ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8153, दि.26.03.2020 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
24 ग्रामसेवा संस्था, कोऱ्हाळा बाजार ता.मोताळा व्दारा संचा. तिरुपती बालाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोऱ्हाळा बाजार ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2019- 20/8153, दि.26.03.2020 7.00 (2019-20) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी) 2019-20.

एकुण मंजुर अनुदान :- 5.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 1     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भिंगारा ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/ओटीएसपी/2019- 20/का-4/8160, दि.27.03.2020 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी

- क्रीडांगण विकास अनुदान (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2020-21

एकुण मंजुर अनुदान :- 220.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 76     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 आनंदस्वामी शिक्षण प्रसारक संस्था, देऊळगांव मही व्दारा संचा. संत ज्ञानेश्वर निवासी अपंग व मुकबधीर विद्यालय, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा क्रीडांगणाशेजारी भांडारगृह बांधणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
2 जिजामाता बहु. शिक्षण प्रसारक मंडळ, हिवरा खु. ता.मेहकर व्दारा संचा. जिजामाता विद्यालय, हिवरा खु. ता.मेहकर जि.बुलडाणा 200 मी. चा धावन मार्ग तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
3 जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, बुलडाणा मिनी रोलर खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
4 पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी, बुलडाणा व्दारा संचा. ज्ञानदिप माध्यमिक आश्रम शाळा, तांबोळा ता.लोणार क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
5 महात्मा गांधी शिक्षण संस्था, चावर्दा व्दारा संचा. राष्ट्रीय कनिष्ठ महा. पिंप्री गवळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा क्रीडांगणाशेजारी प्रसाधनगृह बांधणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
6 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती व्दारा संचा. श्री शिवाजी हायस्कुल, नांदुरा रेल्वे ता.नांदुरा जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
7 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती व्दारा संचा. श्री शिवाजी विज्ञान व कला महाविद्यालय, बुलडाणा क्रीडांगणा शेजारी प्रसाधनगृह बांधणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
8 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती व्दारा संचा. श्री विद्यालयव कनिष्ठ महाविद्यालय, बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
9 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती व्दारा संचा. श्री शिवाजी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, मेरा बु. ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडांगणाशेजारी प्रसाधनगृह/ चेजींग रुम बांधणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
10 श्री संत सावता माळी एज्युकेशन सोसायटी, जळगांव जा. व्दारा संचा. महात्मा फुले विद्यालय, व कनिष्ठ महाविद्यालय, खेर्डा ता.जळगांव जा. क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
11 श्री संत सावता माळी एज्युकेशन सोसायटी, जळगांव जा. व्दारा संचा. महासिध्द महाराज विद्यालय, धानोरा ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा विविध खेळांची प्रमाणित मैदाने बनविणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
12 श्री सरस्वती शिक्षण समिती जानेफळ व्दारा संचा. श्री सरस्वती विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, जानेफळ ता.मेहकर 200 मी. चा धावन मार्ग तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
13 सिध्दांताश्रम, वरवंड ता.मेहकर जि.बुलडाणा पाण्याची सुविधा निर्माण करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
14 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, नागझरी (श्री क्षेत्र) ता.शेगांव क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
15 जि.प. सेमी इंग्रजी उच्च प्राथमिक शाळा, टाकरखेड भागीले ता. देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
16 जि.प. उच्च प्राथमिक शाळा, खल्याळ गव्हाण ता. देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
17 जि.प. केंद्रीय व प्राथमिक शाळा, मनसगांव ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
18 जि.प. मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, अंजनी बु. ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
19 जि.प.उच्च प्राथमिक शाळा, गव्हाण ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
20 जि.प.उच्च प्राथमिक शाळा, टाकळी विरो ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
21 जि.प.उच्च प्राथमिक शाळा, पिंपळगांव (चिलमखॉ) ता. देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
22 जि.प.उच्च प्राथमिक शाळा, माटरगांव (गेरु) ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
23 जि.प.उच्च प्राथमिक शाळा, लासुरा बु. ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
24 जि.प.उच्च प्राथमिक शाळा, सगोडा ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
25 जि.प.उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा (मुले), पिंपळगांव राजा ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
26 जि.प.उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, आळसणा ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
27 जि.प.केंद्रीय उच्च प्राथमिक शाळा, पहुरजिरा (मुले) ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
28 जि.प.केंद्रीय प्राथमिक शाळा, लोणीगवळी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
29 जि.प.केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, हिवरखेड ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
30 जि.प.केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, टेंभुर्णा ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
31 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, अंत्रज ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
32 जि.प.केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, उकळी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
33 जि.प.केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कठोरा ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
34 जि.प.केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, जानेफळ ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
35 जि.प.केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, डोणगांव (मुले) ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
36 जि.प.केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, देऊळगांव माळी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
37 जि.प.केंद्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, विवेकांनंद नगर ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
38 जि.प.प्राथमिक शाळा, दत्तापुर ता. सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
39 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक केंद्र शाळा, चिंचोली ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
40 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, शिर्ला नेमाने ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
41 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चिंचपुर ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
42 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, शहापूर ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
43 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, अंत्री देशमुख ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
44 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, आरेगांव ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
45 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, उटी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
46 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कनका बु. ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
47 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कल्याणा ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
48 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, कुंबेफळ ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
49 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, घाटबोरी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
50 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, घाणेगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
51 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, चायगांव ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
52 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, टाकरखेड हेलगा ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
53 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, तरोडा डी ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
54 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, परतापुर ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
55 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, पिंप्रीमाळी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
56 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, बोरी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
57 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भंडारी ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
58 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भालेगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
59 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, मोहना बु. ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
60 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वरखेड खुर्द ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
61 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वर्णा ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
62 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, शेंदला ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
63 जि.प.मराठी केंद्रीय प्राथमिक शाळा, वरवंड ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
64 जि.प.मराठी प्राथमिक शाळा, चारबन ता.जळगांव जामोद जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 1.00 एक रक्कमी
65 जि.प.मराठी प्राथमिक शाळा, निमखेडी ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 1.00 एक रक्कमी
66 जि.प.मराठी प्राथमिक शाळा, सिनगांव (जहॉ.) ता. देऊळगांव राजा जि. बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
67 जि.प.माध्यमिक विद्यालय, रोहणा ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
68 जि.प.हायस्कुल, बोथा काजी ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
69 जि.प.हायस्कुल, पळशी बु.ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
70 जि.प.हायस्कुल, गणेशपुर ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
71 जि.प.हायस्कुल, लाखनवाडा बु. ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
72 जि.प.हायस्कुल, जवळा बु. ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
73 जि.प.हायस्कुल, माटरगांव बु. ता. शेगांव जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
74 तालुका क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, मलकापूर, ता. मलकापूर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
75 नगर परिषद उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा क्र. 02, मिर्झा नगर, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 2.00 (2020-21) 2.00 एक रक्कमी
76 जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, बुलडाणा मिनी रोलर खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2019-20/का-4/984, दि.15.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी

- क्रीडांगण विकास अनुदान (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2021-22

एकुण मंजुर अनुदान :- 70.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 14     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 नगर परिषद, बुलडाणा अंतर्गत प्रभाग क्र.14 शेत सर्व्हे नं.08, परिजात सोसायटी खुला भुखंड, राम नगर, बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2021-21/ 232, दि.20.07.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
2 श्री संत गजानन महाराज बहु. संस्था, किनगांव राजा व्दारा संचा. कामक्षा देवी माध्यमिक विद्यालय, किनगांव राजा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधणे जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2021-22/ 613, दि.12.11.2021 7.00 (2018-19) 3.20 व्दितीय व अंतिम हप्ता
3 अल-फलाह मल्टीपर्पज एज्युकेशनल ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, अमडापुर ता.चिखली व्दारा संचा. सर सय्यद अहेमद खान उर्दु कला विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, अमडापुर ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 3.00 (2021-22) 3.00 एक रक्कमी
4 ग्रामपंचायत सावंगी विर अंतर्गत मोहदरी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
5 ग्रामपंचायत भालेगांव ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
6 जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, बुलडाणा बॅडमिंटन कोर्टवर टेराफ्लेक्स बसविणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
7 तालुका क्रीडा संकुल समिती, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
8 तालुका क्रीडा संकुल समिती, संग्रामपुर ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा बॅडमिंटन कोर्टवर टेराफ्लेक्स बसविणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
9 धर्मविर दिलीपराव रहाटे शिक्षण व बहु. संस्था, मेहकर व्दारा संचा. माध्यमिक विद्यालय, चायगांव ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 3.80 प्रथम हप्ता
10 नगर परिषद उर्दु प्राथमिक शाळा क्र.1 गांधी चौक, मलकापुर ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 3.00 (2021-22) 3.00 एक रक्कमी
11 पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी, बुलडाणा व्दारा संचा. ज्ञानगंगा प्राथमिक आश्रमीय विद्या मंदीर, खळेगांव ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.50 प्रथम हप्ता
12 विदर्भ शिक्षण प्रसारक मंडळ, खामगांव व्दारा संचा. गो.से. विज्ञान कला व वाणिज्य महाविद्यालय, खामगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा विविध खेळांची प्रमाणित क्रीडांगणे तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
13 श्री संत गजानन महाराज बहुउद्देशिय संस्था, किनगांव राजा व्दारा संचालित कामक्षादेवी माध्यमिक विद्यालय, किनगांव राजा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा क्रीडांगणावर प्रसाधनगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
14 सहकार महर्षी स्व.भास्करराव शिंगणे स्मृती शिक्षण व आरोग्य प्रसारक मंडळ, खामगांव व्दारा संचालित सहकार महर्षी स्व.भास्करराव शिंगणे विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, बोरजवळा ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडांगणाला भिंतीचे/तारेचे कुंपन चेनलिंग फेन्सिंग करणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/सर्वसा/2021-22/1069, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2020-21

एकुण मंजुर अनुदान :- 200.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 31     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत कार्यालय, एकलारा बानोदा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
2 ग्रामपंचाय कार्यालय, रुधाणा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
3 अनुसूचित जाती मुलींची शासकीय निवासी शाळा, शेगांव ता.शेगांव क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 3.00 (2020-21) 3.00 एक रक्कमी
4 अनुसूचित जाती मुलींची शासकीय निवासी शाळा, लोणार ता.लोणार क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 3.00 (2020-21) 3.00 एक रक्कमी
5 रामकृष्ण शिक्षण प्रसारक संस्था, बिबी द्वारा संचालीत वसंतराव नाईक कला, विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, बिबी ता.लोणार क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 3.00 (2020-21) 3.00 एक रक्कमी
6 तालुका क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, मलकापूर, ता. मलकापूर जि.बुलडाणा मिनी रोलर खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 3.00 (2020-21) 3.00 एक रक्कमी
7 ग्रामपंचायत कार्यालय, मोहदरी ता.चिखली जि.बुलडाणा विविध खेळांची प्रमाणित मैदाने बनविणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
8 ग्रामपंचायत कार्यालय, येवता ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन घालणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
9 ग्रामपंचायत कार्यालय, देऊळगांव वायसा ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन घालणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
10 ग्रामपंचायत कार्यालय, रायगांव ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन घालणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
11 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह लोणार ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
12 ग्रामपंचायत कार्यालय, शारा ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
13 विठ्ठल रुक्मिणी शिक्षण प्रसारक मंडळ, देऊळगाव माळी ता.मेहकर व्दारा संचा. स्व.भास्करराव शिंगणे विद्यालय, खंडाळा रोड, मेहकर ता.मेहकर क्रीडा साहित्य खरेदी करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 3.00 (2020-21) 3.00 एक रक्कमी
14 ग्रामपंचायत कार्यालय, नांद्रा ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे कुंपन घालणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 3.00 (2020-21) 3.00 एक रक्कमी
15 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, बुलडाणा विविध खेळांची प्रमाणित मैदाने बनविणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
16 ग्रामपंचायत कार्यालय, शेलसुर ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
17 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, देऊळगांव वायसा ता.लोणार क्रीडांणास भिंतीचे कुंपन घालणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
18 ग्रामपंचायत कार्यालय सातगांव भुसारी ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
19 ग्रामपंचायत कार्यालय, वरुड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
20 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वरुड ता.जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
21 ग्रामपंचायत कार्यालय, बोरी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
22 नगर परिषद, चिखली प्रभाग क्र. 11 ता.चिखली जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
23 जिल्हा परिषद केंद्रीय मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, जामोद ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
24 ग्रामपंचायत कार्यालय, अंत्री देशमुख ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
25 भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वडोदा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
26 ग्रामपंचायत कार्यालय, चिंचोली बोरे ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
27 ग्रामपंचायत कार्यालय, दाभा ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
28 ग्रामपंचायत कार्यालय, आंध्रुड ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
29 ग्रामपंचायत कार्यालय, गारडगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
30 ग्रामपंचायत कार्यालय, जवळा ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
31 ग्रामपंचायत कार्यालय, रताळी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा विविध खेळांची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2020-21/991, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी) 2020-21.

एकुण मंजुर अनुदान :- 13.91 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 2     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 मौजे टेंबुरखेड ग्रामपंचायत घाटबोरी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे/ तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/ओटीएसपी/2020-21/का-4/1016, दि.30.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
2 शासकीय आश्रमशाळा, तरोडा ता.मोताळा जि.बुलडाणा 200 मी. धावनमार्ग तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/ओटीएसपी/2020-21/का-4/1016, दि.30.03.2021 6.91 (2020-21) 6.91 एक रक्कमी

- क्रीडांगण विकास अनुदान (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2021-22

एकुण मंजुर अनुदान :- 157.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 38     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत कार्यालय, काकनवाडा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2019-20) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 ग्रामपंचायत माळवंडी ता.जि.बुलडाणा 200 मी. धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
3 ग्रामपंचायत कार्यालय, दादुलगव्हाण ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
4 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, खल्याळ गव्हाण/ सुलतानपुर ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
5 ग्रामपंचायत कार्यालय, विश्वी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
6 ग्रामपंचायत कार्यालय, उऱ्हा ता.मोताळा जि.बुलडाणा विविध खेळांची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
7 ग्रामपंचायत कार्यालय, मादनी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
8 ग्रामपंचायत कार्यालय, नायगांव दत्तापुर ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
9 ग्रामपंचायत कार्यालय, गुंजखेड ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
10 ग्रामपंचायत कार्यालय, राताळी, ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा विविध खेळांची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2021-22) 1.70 व्दितीय व अंतिम हप्ता
11 ग्रामपंचायत गारडगांव, ता. खामगांव जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00(2021-22) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
12 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, लोणार ता.लोणार विविध खेळांची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2020-21) 4.00 प्रथम हप्ता
13 ग्रामपंचायत कार्यालय, आंध्रुड ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे /भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2020-21) 4.30 प्रथम हप्ता
14 ग्रामपंचायत कार्यालय, पळसखेड ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे /भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2020-21) 4.00 प्रथम हप्ता
15 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, देऊळगांव वायसा ता.लोणार जि.बुलडाणा भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2020-21) 4.00 प्रथम हप्ता
16 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, जांबुळ ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2020-21) 4.00 प्रथम हप्ता
17 विठ्ठल रुक्मिणी शिक्षण प्रसारक मंडळ, देऊळगांव माळी ता.मेहकर व्दारा संचा. स्व.भास्करराव शिंगणे विद्यालय, खंडाळा रोड, मेहकर ता.मेहकर क्रीडांगणास संरक्षक भिंतीचे/तारेचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2020-21) 4.00 प्रथम हप्ता
18 जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वरुड ता.जि.बुलडाणा विविध खेळांची मैदाने तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2020-21) 4.00 प्रथम हप्ता
19 भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय जि.प.मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, वडोदा ता.मलकापुर प्रसाधनगृह/चेजींग रुम बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2020-21) 4.00 प्रथम हप्ता
20 ग्रामपंचायत कार्यालय, उकळी ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2020-21) 4.00 प्रथम हप्ता
21 जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, बुलडाणा पिण्याच्या व मैदानावर मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा निर्माण करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
22 तालुका क्रीडा संकुल समिती, देऊळगांव राजा ता.देऊळगांव राजा मैदानावर संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
23 तालुका क्रीडा संकुल समिती, सिंदखेड राजा ता.सिंदखेड राजा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
24 तालुका क्रीडा संकुल समिती, मोताळा ता.मोताळा जि.बुलडाणा भांडारगृह बांधकाम करणे. जिक्रीअ/क्रीविअ/अनुजाउयो/2021-22/930, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
25 ग्रामपंचायत कार्यालय, तांबोळा, ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे / भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
26 ग्रामपंचायत कार्यालय, मोळा, ता. मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे / भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
27 ग्रामपंचायत कार्यालय, धाड ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणास तारेचे / भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
28 ग्रामपंचायत कार्यालय, पारडा ता.मेहकर जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
29 ग्रामपंचायत कार्यालय, सागवन, वार्ड नं.5, ता. जि.बुलडाणा क्रीडांगण समपातळीत करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
30 ग्रामपंचायत कार्यालय, नांद्रा, ता.लोणार जि.बुलडाणा विविध खेळांची प्रमाणीत क्रीडांगणे तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
31 ग्रामपंचायत कार्यालय, सावळा / सुंदरखेड, ता.जि.बुलडाणा प्रसाधनगृह / चेंजींग रुम बांधणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
32 ग्रामपंचायत कार्यालय, देऊळगांव वायसा, ता.लोणार जि.बुलडाणा विविध खेळांची प्रमाणीत क्रीडांगणे तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
33 ग्रामपंचायत कार्यालय, सिनगांव जहाँगीर ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा 200/400 मी. धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 एक रक्कमी
34 तालुका क्रीडा संकुल समिती, मलकापूर क्रीडा साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधकाम करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
35 तालुका क्रीडा संकुल समिती, मोताळा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 3.00 (2021-22) 3.00 एक रक्कमी
36 तालुका क्रीडा संकुल समिती, चिखली क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 3.00 (2021-22) 3.00 एक रक्कमी
37 ग्रामपंचायत कार्यालय, रायगांव ता.लोणार जि.बुलडाणा विविध खेळांची प्रमाणीत क्रीडांगणे तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
38 ग्रामपंचायत कार्यालय, हिवराखंड, ता.लोणार जि.बुलडाणा क्रीडांगणाला तारेचे/भिंतीचे कुंपन करणे जिक्रीअ/क्रीविअ/अजउयो/2021-22/1197, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता

- क्रीडांगण विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी) 2021-22.

एकुण मंजुर अनुदान :- 7.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 2     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, भिंगारा ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा 200 मी. धावनपथ तयार करणे जिक्रीअ/क्रीविअयो/ओटीएसपी/2021-22/1088, दि.24.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
2 जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळा, राजुरा खु. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा क्रीडा साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअयो/ओटीएसपी/2021-22/1088, दि.24.02.2022 3.00 (2022-22) 3.00 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2015-16

एकुण मंजुर अनुदान :- 190.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 65     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 भोलेशंकर क्रीडा व्यायाम व शिक्षण प्रसारक मंडळ, बिबी ता.लोणार व्दारा संचा. मौजे गोवर्धन नगर ता.लोणार व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/676/2015, दि.17.08.2015 7.00 (2014-15) 3.55 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 मॉयनॉरेटीज मल्टीपरपज सोसायटी, बुलडाणा व्दारा संचा. मौजे लोणार ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/676/2015, दि.17.08.2015 7.00 (2014-15) 3.60 व्दितीय व अंतिम हप्ता
3 उन्नती बहु. शिक्षण प्रसारक मंडळ, शेगांव ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/676/2015, दि.17.08.2015 5.00 (2014-15) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
4 श्रीमती रंगुबाई पवार शैक्षणिक क्रीडा बहु. संस्था, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/944/2015, दि.08.09.2015 7.00 (2014-15) 3.60 व्दितीय व अंतिम हप्ता
5 बहुजन मल्टीपरपज सोसायटी, धाड व्दारा संचा. मौजे चांडोळ येथील व्यायामशाळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/944/2015, दि.08.09.2015 5.00 (2014-15) 1.60 व्दितीय व अंतिम हप्ता
6 श्री सावता बहु. संस्था, मेहकर ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/944/2015, दि.08.09.2015 5.00 (2014-15) 1.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
7 ग्लोबल फाऊंडेशन, सुजातपुर ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/944/2015, दि.08.09.2015 5.00 (2014-15) 1.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
8 सौ. विमलबाई इंगळे बहु. शिक्षण प्रसारक संस्था, बोरगांव वसु ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/944/2015, दि.08.09.2015 5.00 (2014-15) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
9 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहु. संस्था, सुरा व्दारा संचा. नारायणखेड ता.देऊळगांव राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/944/2015, दि.08.09.2015 5.00 (2014-15) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
10 मातोश्री एज्युकेश सोसायटी, मेहकर व्दारा संचा.फॉर्मसी कॉलेज, मेहकर ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/944/2015, दि.08.09.2015 5.00 (2014-15) 1.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
11 नवनिर्माण बहु. सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्था, पळसखेड चक्का ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/944/2015, दि.08.09.2015 2.00 (2010-11) 0.70 व्दितीय व अंतिम हप्ता
12 नगर परिषद देऊळगांव राजा ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1092/2015, दि.24.09.2015 6.35 (2015-16) 6.35 एक रक्कमी
13 ग्रामपंचायत कार्यालय, करवंड ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1092/2015, दि.24.09.2015 5.10 (2015-16) 5.10 एक रक्कमी
14 ग्रामपंचायत कार्यालय, मलकापुर (ग्रामीण) ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1092/2015, दि.24.09.2015 5.10 (2015-16) 5.10 एक रक्कमी
15 श्री हनुमान नवयुवक मंडळ, सतिफैल खामगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1092/2015, दि.24.09.2015 7.00 (2015-16) 7.00 एक रक्कमी
16 अवलिया भिलेश्वर बाबा बहु. संस्था, सावखेड (तेजन) ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1092/2015, दि.24.09.2015 2.00 (2010-11) 0.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
17 स्व. प्रदीप मांडवेकर क्रीडा शैक्षणिक व आदिवासी ग्रामीण विकास बहु. संस्था, खामगांव ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1663/2015, दि.30.12.2015 5.00 (2014-15) 1.70 व्दितीय व अंतिम हप्ता
18 छत्रपती संभाजी राजे बहु. व्यायामशाळा व क्रीडा मंडळ, अंचली ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1663/2015, दि.30.12.2015 6.50 (2014-15) 3.30 व्दितीय व अंतिम हप्ता
19 क्रांजीज्योती सावित्रीबाई फुले बहु. शिक्षण संस्था, उकळी बु. ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1663/2015, दि.30.12.2015 5.00 (2014-15) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
20 जिजामाता शिक्षण संस्था, सिंदखेड राजा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1663/2015, दि.30.12.2015 5.00 (2014-15) 1.70 व्दितीय व अंतिम हप्ता
21 धर्मविर राजे संभाजी बहु. क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ, जळगांव जा. ता.जळगांव जा. व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1663/2015, दि.30.12.2015 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
22 श्री वर्धमान जैन एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्च मल्टीपरपज फाऊंडेशन, नांदुरा ता.नांदुरा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
23 जनविकास शिक्षण प्रसारक व बहु. मंडळ, पळसखेड चक्का ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
24 ग्रामपंचायत कार्यालय, हिंगणा काझी पो.भालेगांव रण ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी
25 ग्रामपंचायत कार्यालय, मुर्ती पो. राजुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी
26 ग्रामपंचायत कार्यालय, चौथा पो.दहीद बु. ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी
27 ग्रामपंचायत कार्यालय, भोसा पो.भोसा ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी
28 ग्रामपंचायत कार्यालय, भोरसा भोरसी पो.एकलारा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी
29 ग्रामपंचायत कार्यालय, सोयगांव पो.सोयगांव ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी
30 ग्रामपंचायत कार्यालय, मौंढाळा पो.म्हसला ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी
31 ग्रामपंचायत कार्यालय, पान्हेरा खेडी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 4.30 (2015-16) 4.30 एक रक्कमी
32 ग्रामपंचायत कार्यालय, शिरजगांव देशमुख ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 4.50 (2015-16) 4.50 एक रक्कमी
33 ग्रामपंचायत अजिसपुर पो.नांद्रा कोळी ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 4.50 (2015-16) 4.50 एक रक्कमी
34 धर्मविर दिलीपराव रहाटे शिक्षण व बहु. संस्था, मेहकर ता.मेहक जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 5.00 (2015-16) 5.00 एक रक्कमी
35 पोलीस स्पोर्टस् असो, बुलडाणा व्दारा संचा. मौजे मेहकर पोलीस स्टेशन मेहकर ता.मेहकर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 7.00 एक रक्कमी
36 आई तुळजाभवानी शिक्षण क्रीडा कृषी व ग्रामीण बहु. संस्था, सावळा ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
37 ग्रामपंचायत कार्यालय, पळशी झाशी ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
38 आधार बहु. शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. मौजे तोरणवाडा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
39 श्री महालक्ष्मी बहु. समाजसेवी महिला मंडळ, देऊळगांव साकर्शा ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
40 सप्तश्रृंगी बहु. सेवाभावी संस्था, सोयगांव व्दारा संचा. मौजे मढ ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
41 संत रोहिदास महाराज बहु. व्यायामशाळा, दहीगांव ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
42 श्री महासिध्द महाराज शिक्षण क्रीडा ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, मुर्ती पो.राजुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
43 महात्मा ज्योतीबा फुले सेवाभावी बहु. संस्था, रत्नापुर पो.उकळी ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 5.90 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
44 फुले शाहु आंबेडकर महिला बहु. संस्था, रोकडीया नगर शेगांव ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
45 श्री साई आरोग्य सेवा शिक्षण ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, सिंदखेड राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 5.25 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
46 कै.पुज्य पिताजी मस्कुजी बिरुजी बुरुंगले एज्युकेशन सोसायटी, शेगांव ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
47 ग्रामविकास मंडळ, बुलडाणा व्दारा मौजे दहीद बु. ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
48 स्वामी सेवा प्रतिष्ठाण, चिखली व्दारा संचा. मौजे भोगावती ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
49 डॉ. इकबाल सोशल वेल्फेअर सोसायटी, जळगांव जा. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1724/2015, दि.15.01.2016 7.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
50 जय माजा लक्ष्मी महिला मंडळ, मेहकर व्दारा संचा. मौजे ‍चिखली ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1866/2016, दि.08.02.2016 5.00 (2015-16) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
51 संघर्ष बहु. संस्था, वरवंड ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1866/2016, दि.08.02.2016 5.00 (2015-16) 1.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
52 अंकुर ग्रामीण विकास बहु. संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. मौजे बोराळा खु. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/1866/2016, दि.08.02.2016 5.00 (2015-16) 1.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
53 अंकुर ग्रामीण विकास बहु. संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. मौजे बोराळा खु. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 5.00 (2015-16) 0.70 तृतीय व अंतिम हप्ता
54 कै.राणाबाई तुळशिराम काळे शैक्षणिक व क्रीडा संस्था, उमरद ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 5.00 (2015-16) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
55 छत्रपती बहु. प्रतिष्ठाण, निमगांव वायाळ पो.हिवरखेड पुर्णा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 7.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
56 श्री सुवर्ण गणेश प्रसारक मंडळ, बुलडाणा व्दारा संचा. सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, डिडोळा ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 7.00 (2015-16) 1.80 प्रथम हप्ता
57 मौलाना मोहम्मद अली जोहर मल्टीपरपज एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, चिखली ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 6.75 (2015-16) 1.80 प्रथम हप्ता
58 सत्यसाईबाबा शिक्षण ग्रामीण विकास बहु. अपंग संस्था, सावखेड तेजन ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 7.00 (2015-16) 1.80 प्रथम हप्ता
59 राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज बहु. सुंदरखेड व्दारा संचा. मौजे सावळा ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 7.00 (2015-16) 1.80 प्रथम हप्ता
60 संत गजानन महाराज बहु. सेवाभावी संस्था, वाघजाळ ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 7.00 (2015-16) 1.80 प्रथम हप्ता
61 राजे श्रीमंत लखोजीराव जाधव आरोग्य शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था, जवळखेड पो.बोराखेडी बावरा ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 6.95 (2015-16) 1.80 प्रथम हप्ता
62 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, चांगेफळ खु. पो.निवाणा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
63 ग्रामपंचायत कार्यालय, हतेडी बु. ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
64 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, करमोडा पो.लाडणापुर ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी
65 व्दारका बहु. ग्रामीण विकास फाऊंडेशन, बुलडाणा व्दारा संचा. मौजे सावगन येथील राजर्षी शाहू तंत्रनिकेतन, सागवन ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/क्रीविअ/सर्वसा/2058/2016, दि.28.03.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2016-17

एकुण मंजुर अनुदान :- 195.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 57     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 स्वामी बहु. सेवा प्रतिष्ठाण, चिखली व्दारा मौजे भोगावती ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 7.00 4.50 अंतिम हप्ता
2 संत रोहिदास महाराज बहु. व्यायामशाळा, दहीगांव ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 7.00 4.50 अंतिम हप्ता
3 आधार बहु. शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा तोरणवाडा ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 7.00 4.50 अंतिम हप्ता
4 मौलाना मोहम्मद अली जोहर मल्टीपर्पज एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 6.75 4.95 अंतिम हप्ता
5 संत गजानन महाराज बहु. सेवाभावी संस्था, वाघजाळ ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 7.00 5.20 अंतिम हप्ता
6 श्री महासिध्द महाराज शिक्षण क्रीडा ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, मुर्ती ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 7.00 4.50 अंतिम हप्ता
7 महात्मा ज्योतीबा फुले सेवाभावी बहु. संस्था, रत्नापुर ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 5.90 3.40 अंतिम हप्ता
8 सत्य साईबाबा शिक्षण ग्रामीण विकास बहु. अपंग संस्था, सावखेड तेजन ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 7.00 5.20 अंतिम हप्ता
9 छत्रपती बहु. प्रतिष्ठाण, निमगांव वायाळ ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 7.00 5.00 अंतिम हप्ता
10 फुले शाहु आंबेडकर महिला बहु. शिक्षण संस्था, शेगांव ता.शेगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 7.00 4.50 अंतिम हप्ता
11 फुले शाहु आंबेडकर महिला बहु. शिक्षण संस्था, शेगांव ता.शेगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 7.00 4.50 अंतिम हप्ता
12 जिजामाता शिक्षण संस्था, सिंदखेड राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 5.00 (2016-17) 5.00 एक रक्कमी
13 ग्रामपंचायत कार्यालय, चिंचपुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
14 ग्रामपंचायत कार्यालय, किन्होळा ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
15 ग्रामपंचायत कार्यालय, तिघ्रा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
16 ग्रामपंचायत कार्यालय, टाकरखेड ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
17 ग्रामपंचायत कार्यालय, भानपुरा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
18 ग्रामपंचायत कार्यालय, विवरा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
19 ग्रामपंचायत कार्यालय, पिंपळगांव देवी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
20 उन्नती बहु. शिक्षण प्रसारक मंडळ, शेगांव ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/ 2062/2016, दि.09.01.2017 4.00 (2016-17) 4.00 एक रक्कमी
21 आई तुळजाभवानी शिक्षण क्रीडा कृषी व ग्रामीण बहु. संस्था, सावळा ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 7.00 (2016-17) 4.50 अंतिम हप्ता
22 ग्रामपंचायत कार्यालय, पळशी झाशी ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 7.00 4.50 अंतिम हप्ता
23 सप्तश्रृंगी बहु. सेवाभावी संस्था, सोयगांव व्दारा मौजे मढ ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 7.00 4.50 अंतिम हप्ता
24 श्री साई आरोग्य सेवा शिक्षण ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 5.25 2.75 अंतिम हप्ता
25 कै. पुज्य पिताजी मस्कुजी बिरुजी बुरुंगले एज्युकेशन सोसायटी,शेगांव ता.शेगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 7.00 4.50 अंतिम हप्ता
26 श्री महालक्ष्मी बहु. समाजसेवी महिला मंडळ, देऊळगांव साकर्शा ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 5.80 3.30 अंतिम हप्ता
27 श्री सुवर्ण गणेश शिक्षण प्रसारक मंडळ, बुलडाणा व्दारा सरस्वती विद्यालय, डिडोळा ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 7.00 5.20 अंतिम हप्ता
28 ग्रामपंचायत कार्यालय, दयालनगर ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 3.00 3.00 एक रक्कमी
29 श्रीराम बहु. सांस्कृतिक व क्रीड मंडळ, सजनपुरी ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 6.00 3.00 प्रथम हप्ता
30 दी नॅशनल एज्युकेशन सोसायटी, खामगांव ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 6.00 3.00 प्रथम हप्ता
31 राजमाता जिजाऊ ग्रामविकास बहु. प्रतिष्ठाण, वडाळी ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 7.00 3.00 प्रथम हप्ता
32 श्री कामक्षादेवी महिला बहु. संस्था, किनगांव राजा ता.सिंदखेड राजा (विर शिवा काशीद व्यायामशाळा) व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 7.00 (2016-17) 3.00 प्रथम हप्ता
33 जय हनुमान बहु. शाळा, खैरखेड पो.सोनोशी ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 7.00 (2016-17) 3.00 प्रथम हप्ता
34 भारतीय विकास बहु. शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, वर्धा व्दारा हजरत अली व्यायामशाळा, वडनेर भोलजी ता.नांदुरा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 6.00 (2016-17) 2.50 प्रथम हप्ता
35 ग्लोबल फाऊंडेशन, सुजातपुर ता.खामगांव व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
36 किरण बहु. महिला विकास संस्था, मलकापुर ता.मलकापुर व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
37 ग्रामीण विकास शिक्षण व युवक क्रीडा व्यायाम बहु. मंडळ, पाडळी ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
38 राजे श्रीमंत लखोजीराव जाधव आरोग्य शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था, जवळखेड ता.दे.राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 6.95 (2016-17) 2.00 व्दितीय हप्ता
39 श्रीमती रंगुबाई पवार शैक्षणिक क्रीडा व बहु. संस्था, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 5.00 (2016-17) 5.00 एक रक्कमी
40 यंगस्टार मल्टीपर्पज सोसायटी, मेहकर व्दारा व्यायामशाळा रुम्हणा ता.सिं.राजा व्यायामशाळा बांधकामा जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 6.00 (2016-17) 2.50 प्रथम हप्ता
41 संजय शिक्षण संस्था, धांदरवाडी ता.सिंदखेड राजा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
42 धोंडाई बहु. संस्था, सिंदखेड राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 3.00 (2016-17) 2.50 प्रथम हप्ता
43 रामकृष्ण विवेकानंद शिक्षण क्रीडा ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, मिसाळवाडी ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 6.00 (2016-17) 2.50 प्रथम हप्ता
44 योगीराज गजानन महाराज बहु. संस्था, किनगांव राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2112/2016, दि.06.02.2017 7.00 (2016-17) 3.0‍0 प्रथम हप्ता
45 ग्रामपंचायत कार्यालय, खेडी ता.मोताळा व्यायाम साहित्य खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 3.50 (2016-17) 3.50 एक रक्कमी
46 ग्रामपंचायत कार्यालय, सिंदखेड ता.मोताळा व्यायाम साहित्य खरेदी खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 3.50 (2016-17) 3.50 एक रक्कमी
47 ग्रामपंचायत कार्यालय, बाम्हंदा ता.मोताळा व्यायाम साहित्य खरेदी खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 3.50 (2016-17) 3.50 एक रक्कमी
48 ग्रामपंचायत कार्यालय, कोऱ्हाळा बाजार ता.मोताळा व्यायाम साहित्य खरेदी खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 3.50 (2016-17) 3.50 एक रक्कमी
49 जनाबाई बह. संस्था, खामगांव ता.खामगांव व्यायाम साहित्य खरेदी खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 3.50 (2016-17) 3.50 एक रक्कमी
50 स्व. भास्कररावजी शिंगणे बहु. संस्था, सोमंदा ता.सिंदखेड राजा व्यायाम साहित्य खरेदी खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 3.50 (2016-17) 3.50 एक रक्कमी
51 जिजामाता क्रीडा व बहु. संस्था, पिंपळगांव ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 7.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता
52 शिवशक्ती बहु. संस्था, पिंपळगांव राजा व्दारा मौजे उमरा ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 7.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता
53 नेहरु युवा ग्रामीण विकास बहु. संस्था, वसंतनगर व्दारा मौजे डावरगांव ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 7.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता
54 भगवानबाबा बहु. संस्था, गुंजाळा ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 7.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता
55 सावित्रीबाई फुले बहु. संस्था, पिंपळगांव राजा व्दारा बरफगांव ता.नांदुरा व्यायामशाळा बांधकाम खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 7.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता
56 मुक्ताबाई बहु. संस्था, पिंपळगांव राजा व्दारा घिर्णी ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 7.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता
57 संत शिरोमणी बहु. संस्था, खामगांव व्दारा तोरणवाडा ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम खरेदीजिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2631/2016, दि.31.03.2017 7.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2017-18

एकुण मंजुर अनुदान :- 150.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 29     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 हिंदवी बहु. संस्था, कौलखेड ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2014-15) 3.60(व्दितीय व अंतिम हप्ता)
2 राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज बहु. संस्था, सुंदरखेड ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2015-16) 5.20(व्दितीय व अंतिम हप्ता)
3 बालाजी बहु. सेवा प्रतिष्ठाण, चिखली ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 5.00(2014-15) 1.50(व्दितीय व अंतिम हप्ता)
4 स्व.सुगदेवराजी कचाले (पाटील) शिक्षण व क्रीडा ग्रामीण बहु. संस्था, वरुड ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 6.69(2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
5 साईकृपा शैक्षणिक क्रीडा व्यायाम प्रसारक बहु. संस्था, सुलतानपुर ता.लोणार व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
6 ग्रामपंचायत कार्यालय, पिंपरखेड ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
7 आत्मनंदी बहु. संस्था, सिंदखेड राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
8 इंदीरा बहु. शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. डॉ.राजेंद्र गोडे कॉलेज ऑफ फॉर्मसी मलकापुर ता.मलकापुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 6.47(2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
9 स्व.मधुकररावजी घोडे पाटील बहु. संस्था, मेहकर ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
10 अंबिका बहु. संस्था, नांदुरा व्दारा संचा. मौजे कोथळी ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18 5.00 प्रथम हप्ता
11 कामक्षादेवी बहु. संस्था, निमगांव वायाळ ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 6.75(2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
12 धर्मविर दिलीपराव रहाटे शिक्षण व बहु. संस्था, मेहकर व्दारा माध्यमिक विद्यालय पांगरखेड ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18 5.00 प्रथम हप्ता
13 शिवराज बहु. शिक्षण संस्था, खंडाळा देवी ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18 5.00 प्रथम हप्ता
14 परमविर अब्दुल हमीद सोशल वेल्फेअर सोसा. टुनकी ता.संग्रामपुर व्दारा संचा. मौलाना असअद मदणी उर्दु हाय. व कला ज्यु.कॉलेज, सोनाळा ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
15 वत्सलाबाई दांडगे शिक्षण कृषी क्रीडा ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, जामठी ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
16 ग्रामपंचायत कार्यालय, टेंभी ता.मोताळा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18)) 5.00 प्रथम हप्ता
17 मदणी मल्टीपरपज एज्युकेश ॲण्ड सोशल वेल्फेअर सोसायटी, टुनकी व्दारा संचा. स्व.तस्लीम पठाण उर्दु हायस्कुल, टुनकी ता.संग्रामपुर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18 ) 5.00 प्रथम हप्ता
18 ग्रामपंचायत कार्यालय, खामगांव (ग्रामीण) ता.खामगांव व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3800, दि.17.03.2018 7.00(2017-18) 5.00 प्रथम हप्ता
19 ग्रामपंचायत कार्यालय, तांबोळा ता.लोणार व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
20 ग्रामपंचायत कार्यालय, देवपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
21 ग्रामपंचायत कार्यालय, शेलोडी ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
22 ग्रामपंचायत कार्यालय, काजेगांव ता.जळगांव जा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
23 ग्रामपंचायत कार्यालय, काकोडा ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
24 ग्रामपंचायत कार्यालय, गिरडा ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
25 ग्रामपंचायत कार्यालय, दत्तपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
26 इंदीरा बहु. शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा डॉ. राजेंद्र गोडे कृषी महाविद्यालय, सागवन ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 6.57 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
27 अल्ला की देन मल्टीर्पपज एज्युकेशन सोसायटी, पिंपळगांव राजा ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 7.00(2017-18) 4.00प्रथम हप्ता
28 सेवाभावी बहु. संस्था, सुंदरखेड व्दारा मौजे वरुड ता.मोताळा जि.बुनडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 7.00(2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
29 राजे संभाजी बहु. संस्था, तांदुळवाडी व्दारा संचा. पिंपळगांव सोनारा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2017-18/का-5/3891, दि.30.03.2018 6.65 (2017-18) 3.70 प्रथम हप्ता

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2018-19

एकुण मंजुर अनुदान :- 65.20 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 16     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत शेलोडी ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5199, दि.12.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
2 ग्रामपंचायत वरखेड ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5199, दि.12.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
3 ग्रामपंचायत सोनेवाडी ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5199, दि.12.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
4 हिंदवी बहु. संस्था, कौलखेड ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5199, दि.12.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
5 आधार बहु. शिक्षण संस्था, तोरणवाडा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5199, दि.12.02.2019 7.00 (2018-19) 7.00 एक रक्कमी
6 कामक्षादेवी बहु. संस्था, निमगांव वायाळ पो.हिवरखेड ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5198, दि.12.02.2019 6.75 (2017-18) 1.75 व्दितीय व अंतिम हप्ता
7 आत्मनंदी बहु. संस्था, सिंदखेड राजा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5198, दि.12.02.2019 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
8 इंदीरा बहु. शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. डॉ.राजेंद्र गोडे कॉलेज ऑफ फॉर्मसी मलकापुर ता.मलकापुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5198, दि.12.02.2019 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
9 दि नॅशनल एज्युकशन सोसायटी, खामगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5198, दि.12.02.2019 6.00 2018-19 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
10 जय हनुमान बहु. शाळा, खैरखेड पो.सोनोशी ता. सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5308, दि.08.03.2019 7.00 2018-19 4.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
11 भारतीय विकास बहु. शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, वर्धा द्वारा हजरत अली व्यायामशाळा, वडनेर भोलजी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5308, दि.08.03.2019 6.00 2018-19 3.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
12 जिजामाता क्रीडा व बहु. संस्था, पिंपळगांव (कु.) ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5308, दि.08.03.2019 7.00 2018-19 5.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
13 अंबिका बहु. संस्था, नांदुरा द्वारा संचा.मौजे कोथळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5308, दि.08.03.2019 7.00 2017-18 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
14 परमविर अब्दुल हमीद सोशल वेल्फेअर सोसायटी, टुनकी ता.संग्रामपूर द्वारा संचा. मौलाना असअद मदणी उर्दु हायस्कूल व कला ज्युनि.कॉलेज, सोनाळा ता.संग्रामपूर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5308, दि.08.03.2019 7.00 2017-18 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
15 मदणी मल्टीपरपज एज्युकेशन ॲण्ड सोशल वेल्फेअर सोसायटी, टुनकी व्दारा संचा. स्व.तस्लीम पठाण उर्दु हाय. टुनकी ता.संग्रामपुर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5308, दि.08.03.2019 7.00 2017-18 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
16 राजे संभाजी बहु. संस्था, तांदुळवाडी व्दारा संचा. पिंपळगांव सोनारा ता.सिंदखेड राजा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19/का-5/5308, दि.08.03.2019 6.65 2017-18 2.95 व्दितीय व अंतिम हप्ता

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2019-20

एकुण मंजुर अनुदान :- 302.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 51     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 अल्ला की देन मल्टीपरपज एज्युकेशन सोसायटी, पिंपळगाव राजा ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 ग्रामपंचायत खामगांव (ग्रामीण) ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
3 स्व. मधुकररावजी घोडे पाटील बहु. संस्था, मेहकर ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
4 वत्सलाबाई दांडगे शिक्षण, कृषी, क्रीडा, ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, जामठी ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
5 साईकृपा शैक्षणिक, क्रीडा, व्यायाम प्रसारक व बहु. संस्था, सुलतानपुर ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
6 ग्रामपंचायत टेंभी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
7 इंदीरा बहु. शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. डॉ.राजेंद्र गोडे कॉलेज ऑफ फॉर्मसी, मलकापुर ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
8 जिल्हा क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा खुली व्यायामशाळा जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
9 तालुका क्रीडा संकुल कार्यकारी समिती, मलकापुर ता.मलकापुर जि.बुलडाणा खुली व्यायामशाळा जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
10 ग्रामपंचायत शेलगांव मुकुंद ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
11 ग्रामपंचायत कोल्ही गवळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
12 ग्रामपंचायत तराडखेड ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
13 ग्रामपंचायत पिंप्री खंदारे ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
14 ग्रामपंचायत भोकर ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
15 ग्रामपंचयात जामोद ता.जळगांव जामोद जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
16 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती व्दारा संचा. श्री शिवाजी विद्यालय, चिखली ता.चिखली जि. बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
17 मौलाना अबुल कलाम आझाद एज्यु. ॲण्ड वेल्फेअर सोसायटी, धाड व्दारा संचा. मौलाना आझाद हायस्कुल, धाड ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8147, दि.23.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
18 सेवाभावी बहु. संस्था, सुंदरखेड ता.जि.बुलडाणा व्दारा संचा. वरुड ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
19 इंदीरा बहु. संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. डॉ.राजेंद्र गोडे कृषी महाविद्यालय, सागवन ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 6.57 (2017-18) 2.57 व्दितीय व अंतिम हप्ता
20 श्रीराम बहु. व सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ, सजनपुरी ता.खामगांव जि.बुलडाणा जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 6.00 (2016-17) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
21 श्री कामक्षादेवी महिला बहु. संस्था, किनगांव राजा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2016-17) 4.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
22 ग्रामपंचायत धानोरा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
23 ग्रामपंचायत देवखडे पो.ताडशिवणी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
24 ग्रामपंचायत डोमरुळ ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
25 ग्रामपंचायत पुन्हई ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
26 ग्रामपंचायत माकोडी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
27 ग्रामपंचायत राजुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
28 ग्रामपंचायत आंधई-चांधई ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
29 नगर परिषद चिखली प्रभाग क्र.11 मधील सर्व्हे क्र.104/4 येथील जागा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
30 ग्रामपंचायत आडविहीर ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
31 ग्रामपंचायत काटेल ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
32 ग्रामपंचायत सोगोडा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
33 ग्रामपंचायत पळसखेड दौलत ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20)) 7.00 एक रक्कमी
34 ग्रामपंचायत महाळुंगी पो.वाडी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
35 ग्रामपंचायत मालगणी ता.चिखली जि.बुलडणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
36 ग्रामपंचायत मुंगसरी ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
37 ग्रामपंचायत भानखेड पो.कोलारा ता.चिखली जि.बुलडाणा गट ग्रामपंचायत मौजे जांभोरा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
38 ग्रामपंचायत कार्यालय धोत्रा भनगोजी ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
39 ग्रामपंचायत कार्यालय, माळेगांव ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
40 ग्रामपंचायत कार्यालय, पान्हेरा ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकामा जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
41 ग्रामपंचायत ताडशिवणी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
42 ग्रामपंचायत कार्यालय, टाकळी विरो ता.शेगांव जि.बुलडाणा गट ग्रामपंचायत मौजे टाकळी हाट व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
43 श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक आणि बहु. मंडळ, शेलसुर व्दारा संचा. श्री शिवाजी विद्यालय व क.महा. शेलसुर ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
44 मातुश्री शिक्षण सेवा मंडळ, खेतान नगर, कौलखेड अकोला व्दारा संचा. पारिजात विद्यालय, मनसगांव ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
45 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती व्दारा संचा. श्री शिवाजी विद्यालय, इसोली ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
46 सहकार महर्षी स्व.भास्कररावजी शिंगणे प्रतिष्‍ठाण बुलडाणा व्दारा संचा. राजमाता मुलींची सैनिकी शाळा व क.महा. चांधई ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
47 श्री शिवाजी शिक्षण संस्था, अमरावती व्दारा संचा. श्री शिवाजी विद्यालय, नांदुरा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
48 श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक आणि बहु. मंडळ, शेलसुर व्दारा संचा. माध्यमिक आश्रमशाळा, करवंड ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
49 ग्रामपंचायत कार्यालय, कुरखेड ता.शेगांव गट ग्रामपंचायत निंबी व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
50 अंजुमन मुफिदुल इस्लाम खामगांव ता.खामगांव व्दारा संचा.अंजुमन हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, खामगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 3.98 प्रथम हप्ता
51 श्री संभाजी राजे शिक्षण मंडळ, डोगरखंडाळा ता.जि.बुलडाणा व्दारा संचा. श्री संभाजी राजे विद्यालय, डोंगरखंडाळा ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2019-10/8158, दि.27.03.2020 7.00 (2019-20) 5.00 प्रथम हप्ता

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2020-21

एकुण मंजुर अनुदान :- 96.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 15     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, गणेश नगर, मलकापूर रोड वार्ड क्रं.1 बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
2 ग्रामपंचायत साखरखेर्डा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
3 ग्रामपंचायत मुंगसरी ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
4 ग्रामपंचायत तांदुळवाडी ता.जि.बुलडाणा (बहुजन स्मशान भूमी जवळ) देऊळघाट रोड, तांदुळवाडी व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
5 ग्रामपंचायत आंबोडा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
6 ग्रामपंचायत देवपूर ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
7 जि.प. उच्च प्राथमिक शाळा सवडद ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
8 ग्रामपंचायत गिरडा ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
9 नगर परिषद बुलडाणा अंतर्गत प्रभाग क्र.01, शेत सर्व्हे नं.40, गणेश नगर, बुलडाणा. खुली व्यायामशाळा जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
10 नगर परिषद बुलडाणा अंतर्गत प्रभाग क्र.01, शेत सर्व्हे नं.38/3 कऱ्हाळे ले-आऊट, हिरोहोंडा शोरुम मागे बुलडाणा. खुली व्यायामशाळा जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
11 नगर परिषद बुलडाणा अंतर्गत प्रभाग क्र.14, शेत सर्व्हे नं. 8/1 चिंचोळकर ले आऊट, A. P. M. C. च्या पूर्वेकडे बुलडाणा. खुली व्यायामशाळा जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
12 नगर परिषद बुलडाणा अंतर्गत प्रभाग क्र.14 , शेत सर्व्हे नं. 102 एकता नगर, बुलडाणा. खुली व्यायामशाळा जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
13 नगर परिषद चिखली अंतर्गत प्रभाग क्र.11 जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
14 ग्रामपंचायत मुरादपुर ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी
15 श्री. शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती द्वारा संचा. श्री.शिवाजी विद्यालय, नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2020-21967, दि.10.03.2021 6.00(2020-21) 6.00 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (सर्वसाधारण) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2021-22

एकुण मंजुर अनुदान :- 154.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 35     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत, पिंपरखेड पो.आडगांव राजा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2021-21/334, दि.18.08.2021 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 धर्मविर दिलीपराव रहाटे शिक्षण व बहु. संस्था, मेहकर जि.बुलडाणा व्दारा संचा. माध्यमिक विद्यालय, पांगरखेड ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2021-21/334, दि.18.08.2021 7.00 (2017-18) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
3 ग्रामपंचायत अटकळ पो.दहीद बु. ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
4 ग्रामपंचायत देऊळगांव माळी ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
5 ग्रामपंचायत पातुर्डा खु. ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
6 ग्रामपंचायत विटाळी (धानोरा) ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
7 ग्रामपंचायत शहापुर ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
8 ग्रामपंचायत शिरपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
9 ग्रामपंचायत सोमठाणा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
10 ग्रामपंचायत आडविहीर ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
11 ग्रामपंचायत आलमपुर ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
12 ग्रामपंचायत कासारखेड ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
13 ग्रामपंचायत कुऱ्हा ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
14 ग्रामपंचायत थार ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
15 ग्रामपंचायत दहीद बु. ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
16 ग्रामपंचायत दिवठाणा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
17 ग्रामपंचायत नारायणखेड ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
18 ग्रामपंचायत पिंप्री गवळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
19 ग्रामपंचायत बेलुरा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
20 ग्रामपंचायत बेलुरा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
21 ग्रामपंचायत महाळुंगी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
22 ग्रामपंचायत माकनेर ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
23 ग्रामपंचायत साखरखेर्डा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
24 ग्रामपंचायत सागवन (झुंजार माची नगर वार्ड क्र.3) ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
25 ग्रामपंचायत सावरगांव नेहु पो.मोमीनाबाद ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
26 ग्रामपंचायत हतेडी खु. ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
27 तालुका क्रीडा संकुल संग्रामपुर ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
28 तालुका क्रीडा संकुल समिती, चिखली ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 6.00 (2021-22) 6.00 एक रक्कमी
29 तालुका क्रीडा संकुल समिती, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
30 नगर परिषद बुलडाणा अंतर्गत प्रभाग क्र..13 शेत सर्व्हे नं.101, केशव नगर, फुलबाग बालक मंदिर, बुलडाणा ओपन जिम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
31 नगर परिषद बुलडाणा अंतर्गत प्रभाग क्र.14 शेत सर्व्हे नं.8/6, परिजात सोसायटी, राम नगर, बुलडाणा ओपन जिम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
32 संभाजी राजे शिक्षण संस्था, डोंगरखंडाळा ता.जि.बुलडाणा व्दारा संचा. संभाजी राजे विद्यालय, डोंगरखंडाळा ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2019-20) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
33 अंजुमन मिफुदुल इस्लाम जि.बुलडाणा व्दारा संचा. अंजुमन हायस्कुल व ज्युनियर कॉलेज, खामगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2019-20) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
34 नगर परिषद मलकापुर जि.बुलडाणा चे मालकीचे प्रभाग क्र.02 मधील सुभाषचंद्र बोस नगर, मलकापुर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
35 नगर परिषद मलकापुर जि.बुलडाणा चे मालकीचे प्रभाग क्र. 04 मधील चाळीस बिघा भाग, मलकापुर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/मंजुरी आ./2021-21/1070, दि.21.02.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2015-16

एकुण मंजुर अनुदान :- 200.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 82     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 श्री रेणुकामाता बहु. प्रशिक्षण संस्था, चिखली ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2014-15) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 कै. गुलाबराव गायके बहु. संस्था, पिंपळगांव (लेंडी) ता. सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 7.00 (2014-15) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
3 राजे सम्राट अशोक बहु. संस्था, मुंदेफळ ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2014-15) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
4 आदर्श क्रीडा सांस्कृतिक जनजागृती ग्रामविकास बहु. मंडळ, ईरला व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.00(2014-15) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
5 नेहरु युवा ग्रामीण विकास व बहु. व्यायामशाळा व क्रीडा मंडळ, आडगांव राजा ता.सिं.राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00(2014-15) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
6 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बहु. संस्था, कोलवड ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2014-15) 1.37 व्दितीय व अंतिम हप्ता
7 सत्य साई ग्रामीण विकास बहु. संस्था, वाघाळा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2014-15) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
8 खटकेश्वर बाबा सेवाभावी बहु. संस्था, रायगांव ता.लोणार व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.00 (2014-15) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
9 गायत्री महिमा फाऊंडेशन, भानखेड ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2014-15) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
10 श्री संताजी शैक्षणिक व व्यायाम प्रसारक मंडळ, घाटबोरी ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2014-15) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
11 नवदुर्गा शिक्षण ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, तळेगांव ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2014-15) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
12 आदर्श बहु. महिला सेवा मंडळ, धाड ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
13 छत्रपती शिवराज बहु. संस्था, भडगांव ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.00 (2015-16) 1.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
14 आनंद बहु. ग्रामीण विकास संस्था, माळविहीर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
15 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहु. शिक्षण व क्रीडा प्रसारक मंडळ, धानोरा (राजणी) ता.लोणार व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
16 स्व. मारोतराव सतुजी काळे शिक्षण प्रसारक बहु. संस्था, पिंपळगाव उंडा ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00(2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
17 लोकरत्न श्रीराम बहु. संस्था, अकोला व्दारा संचा. मौजे भुईशिंगा ता. नांदुरा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
18 जय भिम मागासवर्गीय बहु. मंडळ, भोनगांव ता.शेगांव व्दारा मौजे शेगांव ता.शेगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
19 श्रावणी बहु. संस्था, सुटाळा ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
20 मातोश्री शैक्षणिक व क्रीडा बहु. संस्था, भोकर ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 3.00प्रथम हप्ता
21 श्री राजीव युवक कल्याण क्रीडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, उमरा ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
22 तक्षशिला बहु. महिला मंडळ, जळगांव जा. ता.जळगांव जा. व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
23 माहेश्वरी बहु. मंडळ, पिंपळगांव काळे ता.जळगांव जा. व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
24 भिमशक्ती युवक कल्याण शैक्षणिक व क्रीडा प्रसारक मंडळ, बेलगांव ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
25 संत गिताई शैक्षणिक व बहु. संस्था, वाघाळा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
26 ग्रामपंचायत कार्यालय, कोनाटी ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
27 राष्ट्रमाता जिजाऊ बहु. शिक्षण सांस्कृतिक कृषी व क्रीडा प्रसारक संस्था, बोराखेडी (बावरा) व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
28 गौसुल आजम बहु. शिक्षण प्रसारक मंडळ, चिखली ता.चिखली व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
29 पैनगंगा बहु. शैक्षणिक संस्था, नांद्राकोळी ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 4.50 (2015-16) 4.50 एक रक्कमी
30 नवनाथ महाराज बहु. संस्था, कवठळ ता.चिखली व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.60 (2015-16) 3.60 एक रक्कमी
31 जय भोले बहु. क्रीडा व शिक्षण संस्था, कोयाळी (दहातोंडे) ता.लोणार व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.60 (2015-16) 3.60 एक रक्कमी
32 जय भवानी ग्रामीण बहु. विकास युवक मंडळ, गायखेड ता.लोणार व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.70 (2015-16) 2.70 एक रक्कमी
33 ग्रामपंचायत कार्यालय, रानअंत्री ता.चिखली व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
34 ग्रामपंचायत कार्यालय, धामणगांव (धाड) ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.50 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
35 न्यु क्रीएशन मल्टीपर्पज फाऊंडेशन, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 7.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
36 श्री साईबाबा क्रीडा व विज्ञान बहु. संस्था, किनगांव राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.50 (2015-16) 2.03 प्रथम हप्ता
37 इंदीरा बहु. संस्था, बुलडाणा व्दारा संचा. व्यायामशाळा सारोळा मारोती ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 7.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
38 महाबली व्यायामशाळा व शिक्षण प्रसारक बहु. संस्था, जांभुळधाबा ता.मलकापुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 7.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
39 श्रीकृष्ण नवयुवक बहु. संस्था, उकळी ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.50(2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
40 गुरु रविदास बहु. सेवा समिती, संग्रामपुर ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 7.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
41 नागसेन बहु. सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ, धामणगांव देशमुख व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.50 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
42 श्री सत्य साई शैक्षणिक व बहु. संस्था, पांगरखेड ता.मेहकर व्दारा संचा. स्वामी विवेकानंद पब्लीक स्कुल, शिरजगांव निळे ता.शेगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
43 मॉ जिजाऊ शिक्षण व वैद्यकीय सेवा प्रतिष्ठाण, किनगांव जट्टू ता.लोणार व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
44 अष्टविनायक बहु. सामाजिक प्रतिष्ठाण, जानेफळ ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
45 वत्सगुलाब कृषी क्रीडा ग्रामीण विकास व बहु संस्था, शेंदुर्जन ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
46 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले मागासवर्गीय महिला मंडळ, देऊळघाट ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
47 तिरुपती बहु. संस्था, अंत्री खेडेकर ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
48 राष्ट्रमाता जिजाऊ बहु. संस्था, सोनोशी ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
49 ग्रामपंचायत कार्यालय, कदमापुर ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
50 जिजाऊ शिक्षण क्रीडा व बहु. संस्था, बोरी अडगांव ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
51 ग्रामपंचायत कार्यालय, बिरसिंगपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
52 ग्रामपंचायत कार्यालय, रुईखेड टेकाळे ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
53 जय श्रीराम बहु. संस्था, किनगांव राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
54 संत रविदास ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, चिंचोली जहॉ. पो.आडगांव राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.50 (2015-16) 2.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
55 महात्मा फुले शिक्षण क्रीडा सांस्कृतिक मंडळ, पळशी बु. ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
56 राजमाता जिजाऊ महिला बहु. फाऊंडेशन, केळवद ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
57 श्री संत शिरोमणी गोरोबा काका बहु. संस्था, कवठळ ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
58 ग्रामपंचायत कार्यालय, सव ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
59 जिजाऊ बहु. संस्था, वडशिंगी ता.जळगांव जा. व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.50 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
60 ग्रामपंचायत कार्यालय, इरला ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 3.00 प्रथम हप्ता
61 छत्रपती शिवाजी महाराज ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, मोताळा ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 5.00 (2015-16) 5.00 एक रक्कमी
62 ग्रामपंचायत कार्यालय, अंत्री कोळी ता. चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2015-16) 2.00 प्रथम हप्ता
63 ग्रामपंचायत कार्यालय, भानखेड (जांभोरा) ता.चिखली व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.50 (2015-16) 2.50 एक रक्कमी
64 ग्रामपंचायत कार्यालय, खोर ता.चिखली व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.50 (2015-16) 2.50 एक रक्कमी
65 ग्रामपंचायत कार्यालय, म्हसला बु. ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
66 ग्रामपंचायत कार्यालय, चिखली (रणधम) ता.मलकापुर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
67 जिल्हा परिषद मराठी (उच्च) प्राथमिक शाळा, वरखेड ता.चिखली व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
68 श्री साईमाता ईश्वराम्मा महिला बहु. संस्था, पांगरखेड ता.मेहकर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी
69 जाणता राजा बहु. व्यायामशाळा, धाड ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.50 (2015-16) 3.50 एक रक्कमी
70 क्रांतीसुर्य महात्मा फुले कृषी क्रीडा शिक्षण व बहु. संस्था, किनगांव राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.50 (2015-16) 3.50 एक रक्कमी
71 नेहरु युवा ग्रामीण विकास बहु. व्यायाम व क्रीडा मंडळ, मोहाडी ता.सिंदखेड राजा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
72 सुगरा एज्युकेशन ॲण्ड वेल्फेअर मल्टीपर्पज सोसायटी, अमडापुर ता.चिखली व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
73 सावित्रीबाई फुले बहु. महिला विकास संस्था, शेलगांव देशमुख ता.मेहकर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.70 (2015-16) 2.70 एक रक्कमी
74 मॉ जिजाऊ क्रीडा शिक्षण व बहु. संस्था, गोहोगांव दांदडे ता.मेहकर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 4.00 (2015-16) 4.00 एक रक्कमी
75 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहु. सेवाभावी संस्था, सिंदखेड (पुर्णा) ता.सिंदखेड राजा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
76 सुर्योदय कृषी क्रीडा ग्रामीण विकास बहु. संस्था, चायगांव ता.मेहकर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.00 (2015-16) 3.00 एक रक्कमी
77 शिवशक्ती बहु. संस्था, पिंपळगांव राजा ता.खामगांव व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 3.50 (2015-16) 3.50 एक रक्कमी
78 निर्मळेश्वर बहु. संस्था, पिंपळगांव लेडी ता.सिंदखेड राजा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.70 (2015-16) 2.70 एक रक्कमी
79 बजरंग बहुजन बहु. संस्था, गुम्मी ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.70 (2015-16) 2.70 एक रक्कमी
80 राजमाता जिजाऊ बहु. शिक्षण व व्यायाम प्रसारक मंडळ, सावरगांव ता.जळगांव जा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.70 (2015-16) 2.70 एक रक्कमी
81 श्री माऊली पंचक्रोशी बहु. संस्था, गोंधनखेड ता.देऊळगांव राजा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.70 (2015-16) 2.70 एक रक्कमी
82 श्री साईनयन क्रीडा बहु. संस्था, घारोड ता.खामगांव व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 2.70 (2015-16) 2.70 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2016-17

एकुण मंजुर अनुदान :- 220.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 63     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 जय भिम मागासवर्गीय मंडळ, भोनगांव ता.शेगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
2 श्रावणी बहु. संस्था, सुटाळा ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 3.00 अंतिम हप्ता
3 मातोश्री शैक्षणिक व क्रीडा बहु. संस्था, भोकर ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 2.00 अंतिम हप्ता
4 श्री राजीव युवक कल्याण क्रीडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, उमरा ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 2.50 अंतिम हप्ता
5 तक्षशिला बहु. महिला मंडळ, जळगांव जा. ता.जळगांव जा. व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 2.50 अंतिम हप्ता
6 माहेश्वरी बहु. मंडळ, पिंपळगांव काळे ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 2.50 अंतिम हप्ता
7 भिमशक्ती युवक कल्याण शैक्षणिक व क्रीडा प्रसारक मंडळ, बेलगांव ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 2.50 अंतिम हप्ता
8 संत गिताई शैक्षणिक व बहु. संस्था, वाघाळा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 3.00 अंतिम हप्ता
9 राष्ट्रमाता जिजाऊ बहु. शिक्षण सांस्कृतिक कृषी व क्रीडा प्रसारक संस्था, बोराखेडी बावरा ता.सिं.राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
10 ग्रामपंचायत कार्यालय, रान अंत्री ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 3.00 अंतिम हप्ता
11 ग्रामपंचायत कार्यालय, धामणगांव (धाड) ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.50 3.50 अंतिम हप्ता
12 न्यु क्रीएशन मल्टीपर्पज फाऊंडेशन, बुलडाणा व्दारा मौजे बिरसिंगपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 7.00 5.00 अंतिम हप्ता
13 श्री साईबाबा क्रीडा व विज्ञान बहु. संस्था, किनगांव राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.50 3.47 अंतिम हप्ता
14 महाबली व्यायामशाळा व शिक्षण प्रसारक बहु. संस्था, जांभुळधाबा ता.मलकापुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 7.00 5.00 अंतिम हप्ता
15 श्रीकृष्ण नवयुवक बहु. संस्था, उकळी ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.50 3.50 अंतिम हप्ता
16 नागसेन बहु. सांस्कृतिक क्रीडा मंडळ, धामणगांव देशमुख ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 3.50 अंतिम हप्ता
17 श्री सत्य साई शैक्षणिक व बहु. संस्था, पांगरखेड व्दारा स्वामी विवेकानंद पब्लीक स्कुल, शिरजगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
18 मॅा जिजाऊ शिक्षण व वैद्यकीय सेवा प्रतिष्ठाण, किनगांव जट्टू ता.लोणार व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
19 अष्टविनायक बहु. सामाजिक प्रतिष्ठाण, जानेफळ ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
20 वत्सगुलाब कृषी, क्रीडा ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, शेंदुर्जन ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
21 तिरुपती बहु. संस्था, अंत्री खेडेकर ता.चिखली व्दारा मौजे रुईखेड टेकाळे ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
22 राष्ट्रमाता जिजाऊ बहु. संस्था, सोनोशी ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
23 ग्रामपंचायत कार्यालय, बिरसिंगपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
24 ग्रामपंचायत कार्यालय, कदमापुर ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
25 जिजाऊ शिक्षण क्रीडा व बहु. संस्था, बोरी अडगांव ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
26 ग्रामपंचायत कार्यालय, रुईखेड (टेकाळे) ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
27 जय श्रीराम बहु. संस्था, किनगांव राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
28 संत रविदास ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, चिंचोली (जहॉ.) ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.50 4.50 अंतिम हप्ता
29 श्री संत शिरोमणी गोरोबा काका बहु. संस्था, कवठळ ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
30 ग्रामपंचायत कार्यालय, सव ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
31 जिजाऊ बहु. संस्था, वडशिंगी ता.जळगांव जा. व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.50 3.50 अंतिम हप्ता
32 ग्रामपंचायत कार्यालय, इरला ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 3.00 अंतिम हप्ता
33 संस्कृती मागासवर्गीय बहु. शिक्षण संस्था, हिंगणा कारेगांव ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 2.00 अंतिम हप्ता
34 श्री रेणुकामाता बहु. प्रशिक्षण संस्था, चिखली ता.चिखली व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.50 5.50 एक रक्कमी
35 संस्कृती मल्टीपर्पज फाऊंडेशन, जळगांव जा. ता.जळगांव जा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.50 5.50 एक रक्कमी
36 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बहु. संस्था, कोलवड ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.50 5.50 एक रक्कमी
37 गायत्री महिला फाऊंडेशन, भानखेड ता.चिखली व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.50 5.50 एक रक्कमी
38 नवदुर्गा शिक्षण ग्रामीण विकास व बहु. संस्था, तळेगांव ता.सिंदखेड राजा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 4.00 4.00 एक रक्कमी
39 आदर्श बहु. महिला सेवा मंडळ, धाड ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.50 5.50 एक रक्कमी
40 छत्रपती शिवराज बहु. संस्था, भडगांव ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 4.00 4.00 एक रक्कमी
41 श्री संताजी शैक्षणिक व व्यायाम प्रसारक मंडळ, घाटबोरी ता.मेहकर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 5.00 एक रक्कमी
42 नेहरु युवा ग्रामीण विकास व बहु. व्यायाम शाळा व क्रीडा मंडळ, आडगांव राजा ता.सिंदखेड राजा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 5.00 एक रक्कमी
43 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहु. शिक्षण व क्रीडा प्रसारक मंडळ, धानोरा (राजणी) ता.लोणार व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 (2015-16) 1.00अंतिम हप्ता
44 स्व. मारोतराव सत्तुजी काळे शिक्षण प्रसारक बहु. संस्था, पिंपळगांव उंडा ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 3.00 अंतिम हप्ता
45 इंदीरा बहु. संस्था, बुलडाणा व्दारा मौजे सारोळा मारोती ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 (2015-16) 4.00 अंतिम हप्ता
46 राजमाता जिजाऊ महिला बहु. फाऊंडेशन, केळवद ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 6.00 (2015-16) 4.00 अंतिम हप्ता
47 ग्रामपंचायत कार्यालय, उऱ्हा ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2001/2016, दि.16.12.2016 5.00 (2015-16) 5.00 एक रक्कमी
48 मातृभुमी बहु. शिक्षण प्रसारक मंडळ, मुरादपुर ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 5.50 (2016-17) 3.00 प्रथम हप्ता
49 सावित्रीबाई फुले महिला मागासवर्गीय बहु. ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था, बिरसिंगपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 6.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता
50 श्री स्वामी समर्थ क्रीडा व व्यायाम प्रसारक बहु. संस्था, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 5.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता
51 ग्रामपंचायत कार्यालय, चांगेफळ (बोराखेडी शेंडे) ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 6.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता
52 ग्रामपंचायत कार्यालय, जयपुर (जनुना) ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 6.00 (2016-17) 2.00 प्रथम हप्ता
53 ग्रामपंचायत कार्यालय, घाटपुरी ता.खामगांव व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
54 संग्रामपंचायत कार्यालय, सावळा (सुंदरखेड) ता.मोताळा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 4.00 (2016-17) 4.00 एक रक्कमी
55 ग्रामपंचायत कार्यालय, माळेगांव ता.मोताळा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 3.00 (2016-17) 3.00 एक रक्कमी
56 महात्मा फुले शिक्षण क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ, पळशी बु. ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 6.00 (2016-17) 4.00 अंतिम हप्ता
57 ग्रामपंचायत कार्यालय, काकनवाडा खु. ता.संग्रामपु व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 6.00 (2016-17) 2.03 प्रथम हप्ता
58 ग्रामपंचायत कार्यालय, वरुड (आर.पी) ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 3.00 (2016-17) 3.00 अंतिम हप्ता
59 तोरणा शिक्षण क्रीडा ग्रामीण विकास बहु. संस्था, तोरणवाडा ता.चिखली. व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 6.00 (2016-17) 3.00 प्रथम हप्ता
60 आदर्श बहु. संस्था, टाकरखेड बु. ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 5.50 (2016-17) 3.00 प्रथम हप्ता
61 ग्रामपंचायत कार्यालय, घुसर ता.मोताळा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 2.00 (2016-17) 2.00 एक रक्कमी
62 संस्कार शैक्षणिक बहु. विकास संस्था, वरवंड ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/1765/2016, दि.23.01.2016 6.00 (2016-17) 1.50 प्रथम हप्ता
63 संस्कृती बहु. संस्था, बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/2028/2016, दि.30.12.2016 5.00 (2016-17) 1.50 प्रथम हप्ता

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2017-18

एकुण मंजुर अनुदान :- 240.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 43     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत कार्यालय, जयपुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 6.00 4.00 अंतिम हप्ता
2 आदर्श बहु. संस्था, टाकरखेड (मु.) ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 5.50 2.50 अंतिम हप्ता
3 ग्रामपंचायत कार्यालय, काकनवाडा खु. ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 6.00 (2016-17) 3.97 व्दितीय व अंतिम हप्ता
4 सावित्रीबाई फुले महिला मागासवर्गीय बहु. ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था, बिरसिंगपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 6.00 (2016-17) 4.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
5 श्री स्वामी समर्थ क्रीडा व प्रसारक बहु. संस्था, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 5.00 (2016-17) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
6 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई मागासवर्गीय महिला मंडळ, देऊळघाट ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 6.00 (2015-16) 4.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
7 स्वयंसेवी सेवाभावी बहु. संस्था, पांग्रा डोळे ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
8 आनंदस्वामी शिक्षण प्रसारक संस्था, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
9 ग्रामपंचायत कार्यालय, इसरुळ ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
10 ग्रामपंचायत कार्यालय, दाभाडी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
11 ग्रामपंचायत कार्यालय, शेलगांव बाजार ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
12 ग्रामपंचायत कार्यालय, सागवन ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
13 डॉ.केशवराव हेडगेवार बहु. सेवाभावी संस्था, रायगांव ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
14 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर बहु. व्यायामशाळा व क्रीडा मंडळ, जांभोरा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
15 ग्रामपंचायत पुन्हई/रिधोरा जहाँगिर ता.मोताळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
16 ग्रामपंचायत कार्यालय, जनुना ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
17 ग्रामपंचाय कार्यालय, सोयंदेव ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
18 ग्रामपंचायत कार्यालय, मंगरुळ ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
19 ग्रामपंचायत कार्यालय, भडगांव ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
20 संत भगवानबाबा बहु. सेवाभावी संस्था, सावखेड तेजन ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
21 ग्रामपंचायत कार्यालय, रुइखेड मायंबा पो.भडगांव ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
22 ग्रामपंचायत कार्यालय, सातगांव म्हसला ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
23 ग्रामपंचायत कार्यालय, सावळी ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
24 सम्राट बहु. संस्था, थार ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
25 ग्रामपंचायत पळसखेड नागो ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
26 ग्रामपंचायत अमोना ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
27 भिमसम्राट बहु. संस्था, उमरा ता.खामगांव व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
28 जि.प. उच्च प्राथमिक शाळा, झोटींगा ता.सिंदखेड राजा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
29 ग्रामपंचायत जामठी/शेकापुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउयो/3521/2017, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 7.00 एक रक्कमी
30 ग्रामपंचायत कार्यालय, मासरुळ ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 5.53 प्रथम हप्ता
31 युगप्रवर्तक शिक्षण व सांस्कृतिक बहु. समाजसेवी संस्था, निवाणा ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
32 शहिद भगतसिंग शिक्षण क्रीडा व बहु. संस्था, कुंबेफळ ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 6.84 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
33 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहु. संस्था, आळंद ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
34 श्री ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्था, पेठ ता.चिखली व्दारा संचा. श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय, धोत्रा नाईक ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
35 नेहरु युवा क्रीडा मंडळ, भोरवंड ता.नांदुरा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
36 ग्रामिण विकास शिक्षण व युवक क्रीडा व्यायाम बहु. मंडळ, पाडळी ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
37 ग्रामपंचायत कार्यालय, गाडेगांव बु. ता.जळगांव जा. व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
38 ग्रामपंचायत कार्यालय, चोंडी ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
39 ग्रामपंचायत कार्यालय, पिंपरखेड अंतर्गत मौजे हराळखेड ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
40 ग्रामपंचायत कार्यालय, उंद्री ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
41 ग्रामपंचायत कार्यालय, वैरागड ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
42 ग्रामपंचायत कार्यालय, पिंपळखुटा (महादेव) अंतर्गत गौलखेड ता.मलकापुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता
43 संजिवनी बहु. शिक्षण प्रसारक संस्था, केळवद ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2017-18/का-5/3894, दि.14.12.2017 7.00 (2017-18) 4.00 प्रथम हप्ता

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2018-19

एकुण मंजुर अनुदान :- 350.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 102     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामीण विकास शिक्षण व युवक क्रीडा व्यायाम बहु. मंडळ, पाडळी ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 तोरणा शिक्षण क्रीडा व ग्रामीण विकास बहु. संस्था, तोरणवाडा ता.चिखली व्दारा किन्ही सवडद ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 6.00 (2016-17) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
3 शहीद भगतसिंग क्रीडा व बहु. संस्था, कुंबेफळ ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 6.84 (2017-18) 2.84 व्दितीय व अंतिम हप्ता
4 मातोश्री शैक्षणिक क्रीडा बहु. संस्था, भोकर ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
5 महाबली व्यायामशाळा व शिक्षण प्रसारक बहु. संस्था, जांभुळधाबा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
6 श्री गजानन बहु. शैक्षणिक क्रीडा व सांस्कृतिक संस्था, अंजनी बु. ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
7 तक्षशिला बहु. महिला मंडळ, जळगांव जा. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.55 प्रथम हप्ता
8 श्री स्वामी समर्थ क्रीडा व्यायाम प्रसारक बहु. संस्था, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
9 श्रीकृष्ण नवयुवक बहु. संस्था, उकळी ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
10 राजीव युवक कल्याण क्रीडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, उमरा ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
11 इंदीरा बहु. शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा शरद पवार विद्यालय, सारोळा मारोती ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
12 अनुसुचित जाती मुलींची शासकीय निवासी शाळा, घाटपुरी ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
13 ग्रामपंचायत कार्यालय, शेंबा बु. ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
14 आनंदस्वामी शिक्षण प्रसारक संस्था, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
15 संत भगवानबाबा बहु. सेवाभावी संस्था, सावखेड तेजन ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
16 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर बहु. व्यायामशाळा व क्रीडा मंडळ, जांभोरा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
17 बालाजी बहु. सेवा प्रतिष्ठाण, चिखली ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.00 प्रथम हप्ता
18 ग्रामपंचायत वारुळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
19 ग्रामपंचायत रोहिणखेड ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
20 ग्रामपंचायत पिंप्री गवळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
21 ग्रामपंचायत उऱ्हा व्दारा मौजे दहीगांव ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
22 ग्रामपंचायत माळेगांव ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
23 ग्रामपंचायत लिहा ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
24 आई तुळजाभवानी शिक्षण क्रीडा ग्रामीण बहु. संस्था, सावळा सुंदखेड ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
25 ग्रामपंचचायत तरोडा ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
26 ग्रामपंचायत दाताळा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
27 ग्रामपंचायत वाकोडी (वृंदावन नगर वार्ड क्र. 3) ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
28 ग्रामपंचायत मलकापुर ग्रामीण ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
29 नगर परिषद, मलकापुर (प्रभाग क्र.13 भिमनगर) ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
30 ग्रामपंचायत कुंड खु. ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
31 ग्रामपंचायत काकनवाडा खु. ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) ------
32 ग्रामपंचायत पळशी झाशी ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
33 श्री मंगलेश्वर संस्थान, आसलगांव ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
34 ग्रामपंचायत नायगांव खु. ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
35 शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे वसतीगृह, जळगांव जा. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
36 शासकीय मुलींचे वसतीगृह, शेगांव ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
37 अनुसूचित जाती मुलांची निवासी शाळा, वळती ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
38 ग्रामपंचायत उंबरखेड ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
39 ग्रामपंचायत अंढेरा ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
40 ग्रामपंचायत केळवद ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
41 ग्रामपंचायत रिधोरा खंडोपत ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
42 ग्रामपंचायत मोहाडी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
43 ग्रामपंचायत जयपुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
44 ग्रामपंचायत भडगांव ता. जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
45 ग्रामपंचायत रताळी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
46 ग्रामपंचायत जामोद ता.जळगांव जामोद जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
47 ग्रामपंचायत सवडद ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
48 ग्रामपंचायत तांदुळवाडी ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
49 ग्रामपंचायत रायपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
50 ग्रामपंचायत कव्हळा अंतर्गत मौजे सावखेड नजीक ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
51 ग्रामपंचायत केसापुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
52 ग्रामपंचायत सिंदखेड ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00(2018-19) 4.50 प्रथम हप्ता
53 श्री ज्ञानेश्वर समाज प्रबोधन संस्था, पेठ ता.चिखली व्दारा संचा. श्री ज्ञानेश्वर विद्यालय, धोत्रा नाईक ता.चिखली व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
54 मातोश्री शैक्षणिक क्रीडा बहु. संस्था, भोकर ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
55 महाबली व्यायामशाळा व शिक्षण प्रसारक बहु. संस्था, जांभुळधाबा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
56 श्री गजानन बहु. शैक्षणिक क्रीडा व सांस्कृतिक संस्था, अंजनी बु. ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
57 तक्षशिला बहु. महिला मंडळ, जळगांव जा. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.45 व्दितीय व अंतिम हप्ता
58 श्री स्वामी समर्थ क्रीडा व्यायाम प्रसारक बहु. संस्था, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
59 श्रीकृष्ण नवयुवक बहु. संस्था, उकळी ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
60 राजीव युवक कल्याण क्रीडा व शिक्षण प्रसारक मंडळ, उमरा ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
61 इंदीरा बहु. शिक्षण संस्था, बुलडाणा व्दारा शरद पवार विद्यालय, सारोळा मारोती ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
62 अनुसुचित जाती मुलींची शासकीय निवासी शाळा, घाटपुरी ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
63 ग्रामपंचायत कार्यालय, शेंबा बु. ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
64 आनंदस्वामी शिक्षण प्रसारक संस्था, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
65 संत भगवानबाबा बहु. सेवाभावी संस्था, सावखेड तेजन ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
66 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर बहु. व्यायामशाळा व क्रीडा मंडळ, जांभोरा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
67 बालाजी बहु. सेवा प्रतिष्ठाण, चिखली ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
68 ग्रामपंचायत वारुळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
69 ग्रामपंचायत रोहिणखेड ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
70 ग्रामपंचायत पिंप्री गवळी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
71 ग्रामपंचायत उऱ्हा व्दारा मौजे दहीगांव ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
72 ग्रामपंचायत माळेगांव ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
73 ग्रामपंचायत लिहा ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
74 आई तुळजाभवानी शिक्षण क्रीडा ग्रामीण बहु. संस्था, सावळा सुंदखेड ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
75 ग्रामपंचचायत तरोडा ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
76 ग्रामपंचायत दाताळा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
77 ग्रामपंचायत वाकोडी (वृंदावन नगर वार्ड क्र. 3) ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
78 ग्रामपंचायत मलकापुर ग्रामीण ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
79 नगर परिषद, मलकापुर (प्रभाग क्र.13 भिमनगर) ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
80 ग्रामपंचायत कुंड खु. ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
81 ग्रामपंचायत काकनवाडा खु. ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
82 ग्रामपंचायत पळशी झाशी ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
83 श्री मंगलेश्वर संस्थान, आसलगांव ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
84 ग्रामपंचायत नायगांव खु. ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
85 शासकीय मागासवर्गीय मुलांचे वसतीगृह, जळगांव जा. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
86 शासकीय मुलींचे वसतीगृह, शेगांव ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
87 अनुसूचित जाती मुलांची निवासी शाळा, वळती ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
88 ग्रामपंचायत उंबरखेड ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
89 ग्रामपंचायत अंढेरा ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
90 ग्रामपंचायत केळवद ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
91 ग्रामपंचायत रिधोरा खंडोपत ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
92 ग्रामपंचायत मोहाडी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
93 ग्रामपंचायत जयपुर ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
94 ग्रामपंचायत भडगांव ता. जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
95 ग्रामपंचायत रताळी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 1.66 व्दितीय व अंतिम हप्ता
96 ग्रामपंचायत जामोद ता.जळगांव जामोद जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
97 ग्रामपंचायत सवडद ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
98 ग्रामपंचायत तांदुळवाडी ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
99 ग्रामपंचायत रायपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 2.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
100 ग्रामपंचायत कव्हळा अंतर्गत मौजे सावखेड नजीक ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 1.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
101 ग्रामपंचायत केसापुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 1.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता
102 ग्रामपंचायत सिंदखेड ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2018-19/का-5/5398, दि.28.03.2019 7.00 (2017-18) 0.50 व्दितीय व अंतिम हप्ता

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2019-20

एकुण मंजुर अनुदान :- 400.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 59     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 नेहरु युवा व क्रीडा मंडळ, भोरवंड ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00(2017-18) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 ग्रामपंचायत कार्यालय, दुसरबिड ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
3 ग्रामपंचायत कार्यालय, नांद्रा कोळी ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
4 ग्रामपंचायत कार्यालय, महारचिकना ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
5 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, ब्राम्हणचिकना/शिंदी ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
6 जिजामाता बहु. शिक्षण प्रसारक मंडळ, हिवरा खु. ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
7 ग्रामपंचायत कार्यालय, अजिसपुर ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
8 ग्रामपंचायत कार्यालय, पांढरदेव ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
9 राजमाता जिजाऊ शिक्षण प्रसारक मंडळ, दुधा व्दारा संचा. जिजामाता हायस्कुल व उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुधा ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
10 श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक व बहु. मंडळ, शेलसुर व्दारा संचा. श्री शिवाजी विद्यालय, भादोला ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
11 ग्रामपंचायत कार्यालय, कालखेड ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
12 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, खातखेड ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
13 ग्रामपंचायत कार्यालय, मच्छींद्रखेड ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
14 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, कुरखेड ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
15 ग्रामपंचायत कार्यालय, वरखेड बु. ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
16 ग्रामपंचायत कार्यालय, आडसुळ ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
17 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, तिव्हाण खु. ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
18 गट ग्रामपंचायत कार्यालय, टाकळी विरो ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
19 ग्रामपंचायत कार्यालय, करवंड अंतर्गत श्रीकृष्ण नगर, करवंड ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
20 ग्रामपंचायत कार्यालय, शिंदी हराळी पो. मकरध्वज ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
21 आनंदस्वामी शिक्षण प्रसारक संस्था, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा व्दारा संत ज्ञानेश्वर निवासी अपंग व मुकबधीर विद्यालय, देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
22 ग्रामपंचायत कार्यालय, वर्दडी बु. ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
23 ग्रामपंचायत कार्यालय, जलंब ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
24 ग्रामपंचायत कार्यालय, सगोडा ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
25 ग्रामपंचायत कार्यालय, पाडसुळ ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
26 ग्रामपंचायत कार्यालय, भोसा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
27 ग्रामपंचायत कार्यालय, पिंपळखुटा अंतर्गत गौलखेड ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
28 ग्रामपंचायत कार्यालय, टाकळी धारव ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
29 ग्रामपंचायत कार्यालय, खेर्डा ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
30 ग्रामपंचायत कुंड खु. ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम ग्रामपंचायत कार्यालय, वझर आघाव ता.लोणार जि.बुलडाणा 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
31 ग्रामपंचायत कार्यालय, शारा ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
32 ग्रामपंचायत कार्यालय, सावरगांव तेली ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
33 ग्रामपंचायत कार्यालय, शिराढोण ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
34 ग्रामपंचायत कार्यालय, दुधलगांव बु. ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
35 ग्रामपंचायत कार्यालय, हरसोडा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
36 ग्रामपंचायत कार्यालय, उसरण ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
37 नगर परिषद, मलकापुर ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
38 ग्रामपंचायत कार्यालय, बिबखेड ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
39 ग्रामपंचायत कार्यालय, आरडव ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
40 ग्रामपंचायत कार्यालय, पार्डा ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
41 ग्रामपंचायत कार्यालय, पान्हेरा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
42 ग्रामपंचायत कार्यालय, पांगरी उगले (जयपुर) ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
43 ग्रामपंचायत कार्यालय, पांगरखेड ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
44 ग्रामपंचायत कार्यालय, आंध्रुड ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
45 ग्रामपंचायत कार्यालय, लोणी (गुरव) ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
46 ग्रामपंचायत कार्यालय, निळेगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
47 ग्रामपंचायत कार्यालय, हिवरा खु. -उमरा ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
48 ग्रामपंचायत कार्यालय, पारखेड ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
49 ग्रामपंचायत कार्यालय, घाणेगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
50 ग्रामपंचायत कार्यालय, सावंगी टेकाळे ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
51 ग्रामपंचायत कार्यालय, सिनगांव जहाँ. ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
52 ग्रामपंचायत कार्यालय, उंबरखेड ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
53 ग्रामपंचायत कार्यालय, पांग्री (वाडी) ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
54 ग्रामपंचायत कार्यालय, बाभुळखेड ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
55 ग्रामपंचायत कार्यालय, गोहोगांव दांदडे ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
56 ग्रामपंचायत कार्यालय, खातखेड अंतर्गत बोंडगांव ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
57 ग्रामपंचायत कार्यालय, मलकापुर ग्रामीण ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
58 ग्रामपंचायत कार्यालय, बोराखेडी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी
59 ग्रामपंचायत कार्यालय, केशव शिवणी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2019-20/का-5/8089, दि.12.03.2020 7.00 (2019-20) 7.00 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2020-21

एकुण मंजुर अनुदान :- 600.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 94     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत सिंदखेड ता.मोताळा जि. बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2018-19) 2 .00 तृतीय व अंतीम हप्ता
2 ग्रामपंचायत कार्यालय, जनुना ता.जि. बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
3 अनुसूचित जाती मुलांची शासकीय निवासी शाळा, लोणार ता.लोणार जि. बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
4 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतीगृह, लेाणार ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
5 ग्रामपंचायत सावंगी गवळी ता.चिखली जि. बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
6 ग्रामपंचायत अमोना पो.शेलगाव आटोळ ता. चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
7 ग्रामपंचायत कार्यालय, जानोरी ता.शेगाव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
8 तालुका क्रीडा संकुल देऊळगाव राजा ता.देऊळगाव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
9 ग्रामपंचायत बोरी (आडगाव) ता.खामगाव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
10 ग्रामपंचायत खुमगाव ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
11 ग्रामपंचायत चिखला ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
12 ग्रामपंचायत तांबोळा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
13 नगर परिषद बुलडाणा प्रभाग क्र.07 (भिलवाडा) ता.जि.बुलडाणा येथील व्यायामशाळा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
14 नगर परिषद बुलडाणा प्रभाग क्र.06 (कैकाडीपूरा) ता.जि.बुलडाणा येथील व्यायामशाळा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
15 ग्रामपंचायत पुन्हई अंतर्गत गट ग्रामपंचायत रिधोरा (येथील व्यायामशाळेकरीता) ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
16 ग्रामपंचायत शेलगाव बाजार ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
17 ग्रामपंचायत सोयंदेव खैरखेड ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
18 ग्रामपंचायत शेलापुर बु. ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
19 ग्रामपंचायत कार्यालय, तळणी ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
20 नगरपरिषद लोणार ता.लोणार (पटेल नगर) जि.बुलडाणा खुली व्यायामशाळा जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
21 नगरपरिषद लोणार ता.लोणार (काटे ले-आऊट) जि.बुलडाणा खुली व्यायामशाळा जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
22 ग्रामपंचायत नायगाव बु. पो.पिंपळगाव उंडा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
23 ग्रामपंचायत मोहदरी ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
24 ग्रामपंचायत कार्यालय, खल्याळ गव्हाण ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
25 ग्रामपंचायत कार्यालय, हिवरा खंड ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
26 ग्रामपंचायत वढव ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
27 गट ग्रामपंचायत असोला नाईक (ग्रा.पं.मोहदरी ) ता.चिखली जि.बुलडाणा. व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
28 ग्रामपंचायत उऱ्हा पो.लिहा ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
29 ग्रामपंचायत भिवगांव बु. ता.देऊळराजा राजा जि.बुलडाणा अंतर्गत मौजे जुमडा येथे व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
30 गट ग्रामपंचायत मेडसिंगा (ग्रा.पं. मोहदरी ) ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
31 ग्रामपंचायत फुली ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
32 ग्रामपंचायत फुली अंतर्गत गट ग्रामपंचायत गोसिंग येथे ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
33 ग्रामपंचायत कुंड खु. ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
34 ग्रामपंचायत विवरा ता.मलकापुर जि. बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
35 ग्रामपंचायत वाकोडी ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
36 ग्रामपंचायत ढोरपगांव ता.खामगाव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
37 ग्रामपंचायत जस्तगाव ता. संग्रामपुर जि. बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
38 ग्रामपंचायत एकलारा बानोदा ता. संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
39 ग्रामपंचायत पाटोदा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
40 ग्रामपंचायत रायगाव ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
41 ग्रामपंचायत घुस्सर बु. ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
42 ग्रामपंचायत आडगाव राजा ता. सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
43 ग्रामपंचायत खैरव ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
44 ग्रामपंचायत अंबाशी ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
45 ग्रामपंचायत सोनेवाडी ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
46 ग्रामपंचायत वडगाव तेजन ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
47 ग्रामपंचायत करवंड ता.चिखली राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
48 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतीगृह बुलडाणा ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
49 ग्रामपंचायत देऊळगांव वायसा ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
50 ग्रामपंचायत येवती ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
51 ग्रामपंचायत अंचली ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
52 मेहकर एज्युकेशन सोसायटी मेहकर द्वारा संच. मे.ए.सो. हायस्कुल आणि कला विज्ञान एम.सी.व्हि.सी. कनिष्ठ महाविद्यालय मेहकर ता.मेहकर जि. बुलडाणा. व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 7.00 एक रक्कमी
53 ग्रामपंचायत केसापुर ता.जि. बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00 (2020-21) 1.00 तृतीय व अंतीम हप्ता
54 ग्रामपंचायत रुईखेड मायंबा ता.जि. बुलडाणा (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नगर) व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
55 ग्रामपंचायत माळवंडी ता.जि. बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
56 ग्रामपंचायत पळसखेड दौलत ता.चिखली जि. बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
57 ग्रामपंचायत भोसा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
58 ग्रामपंचायत शेलूद ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
59 ग्रामपंचायत बोरगांव वसु पो.पेठ ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
60 ग्रामपंचायत सावळी ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
61 ग्रामपंचायत महार चिकणा पो.खळेगाव ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
62 ग्रामपंचायत ब्राहण चिकणा मौजे शिंदी येथे पो.तांबोळा ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
63 ग्रामपंचायत कोनड खु. ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
64 ग्रामपंचायत चांदुरबिस्वा ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
65 ग्रामपंचायत उसरण ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
66 ग्रामपंचायत पिंपळखुटा बु. पो.निमखेड ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
67 ग्रामपंचायत घिर्णी ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
68 ग्रामपंचायत निमखेड ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
69 ग्रामपंचायत भाडगणी ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
70 ग्रामपंचायत शिराढोण ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
71 ग्रामपंचायत तरोडा डी ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
72 जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा, मिसाळवाडी पो.शेलगाव आटोळ ता.चिखली व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
73 ग्रामपंचायत सातगाव म्हसला ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
74 ग्रामपंचायत सिनगाव जहाँगिर ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
75 ग्रामपंचायत पांढरदेव पो.एकलारा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
76 नगरपरिषद, खामगांव अंतर्गत प्रभाग क्र.14 अंतर्गत, बाळापुर फैल, 698 खामगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
77 ग्रामपंचायत चांधई ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
78 ग्रामपंचायत सवणा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
79 ग्रामपंचायत गुंजखेड ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
80 ग्रामपंचायत शेलगांव देशमुख ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
81 ग्रामपंचायत तेल्हारा पो. बोरगांव काकडे ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
82 ग्रामपंचायत शेलू ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
83 ग्रामपंचायत चोरपांग्रा पो.बिबी ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
84 ग्रामपंचायत दाभा ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
85 ग्रामपंचायत सोयगांव अंतर्गत पांगरखेड ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
86 ग्रामपंचायत खंडाळा (देवी) पो.अंजनी बु. ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
87 ग्रामपंचायत रुधाना ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
88 ग्रामपंचायत देवधाबा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
89 ग्रामपंचायत धोडप पो.डोंगरशेवली ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
90 ग्रामपंचायत मकरध्वज खंडाळा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
91 ग्रामपंचायत रताळी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
92 ग्रामपंचायत कोलारा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 7.00(2020-21) 7.00 एक रक्कमी
93 आनंदस्वामी शिक्षण प्रसारक संस्था देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा जि. बुलडाणा द्वारा संचा. संत ज्ञानेश्वर निवासी अपंग विद्यालय देऊळगांव मही ता.देऊळगांव राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी
94 जिजामाता बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक मंडळ हिवरा खु. ता.मेहकर जि.बुलडाणा द्वारा संचा. जिजामाता विद्यालय हिवरा खु. ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2020-21/992, दि.18.03.2021 5.12 (2020-21) 5.12 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना) लाभार्थी संस्थांची यादी सन 2021-22

एकुण मंजुर अनुदान :- 228.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 45     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत केशव शिवणी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2019-20) 5.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
2 ग्रामपंचायत गाडेगांव बु. ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2017-28) 3.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
3 ग्रामपंचायत आंध्रुड ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 5.00 (2021-22) 5.00 एक रक्कमी
4 ग्रामपंचायत सवडद ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 5.00 (2021-22) 5.00 एक रक्कमी
5 ग्रामपंचायत निमगांव ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 5.00 (2021-22) 5.00 एक रक्कमी
6 ग्रामपंचायत ताडशिवणी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 5.00 (2021-22) 5.00 एक रक्कमी
7 ग्रामपंचायत देवखेड ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 5.00 (2021-22) 5.00 एक रक्कमी
8 ग्रामपंचायत धानोरा (वि.) ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 6.00 (2021-22) 6.00 एक रक्कमी
9 ग्रामपंचायत भोरसा भोरसी ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 6.00 (2021-22) 6.00 एक रक्कमी
10 ग्रामपंचायत नांद्राकोळी ता.जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 6.00 (2021-22) 6.00 एक रक्कमी
11 ग्रामपंचायत उत्रादा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 6.00 (2021-22) 6.00 एक रक्कमी
12 ग्रामपंचायत बोरी पो. आडगांव ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
13 ग्रामपंचायत नायगांव दत्तापुर ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
14 ग्रामपंचायत शेंदला ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
15 ग्रामपंचायत वडनेर भोलजी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
16 ग्रामपंचायत महारखेड ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
17 ग्रामपंचायत मेंढळी ता.नांदुरा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
18 ग्रामपंचायत विझोरा ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा (गट ग्रामपंचायत राहेरी खु.) व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
19 ग्रामपंचायत पिंप्री गवळी ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
20 ग्रामपंचायत मातला ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 4.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
21 ग्रामपंचायत निपाणा ता.मोताळा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/926, दि.19.01.2022 7.00 (2021-22) 4.00 प्रथम हप्ता
22 ग्रामपंचायत चांगेफळ ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 4.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
23 ग्रामपंचायत कव्हळा अंतर्गत गट ग्रामपंचायत सावखेड नजीक ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 88.00 व्दितीय व अंतिम हप्ता
24 ग्रामपंचायत मच्छींद्रखेड ता.शेगांव जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
25 ग्रामपंचायत नवे हरसोडा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
26 ग्रामपंचायत शिंदी हराळी पो.मकरध्वज खंडाळा ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
27 ग्रामपंचायत वाघोळा ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
28 ग्रामपंचायत हिवराखंड पो. पिंप्री खंदारे ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
29 ग्रामपंचायत उंद्री ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
30 ग्रामपंचायत पेठ ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 7.00 एक रक्कमी
31 ग्रामपंचायत शिंदी ता.सिंदखेड राजा जि.बुलडाणा व्याायमशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
32 ग्रामपंचायत मोरखेड पो.दुधलगांव ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
33 ग्रामपंचायत पळशी खु. ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
34 ग्रामपंचायत निंबारी ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
35 ग्रामपंचायत साब्रा ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
36 ग्रामपंचायत बेलाड ता.मलकापुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
37 ग्रामपंचायत भंडारी पो.बोरजवळा ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
38 ग्रामपंचायत हत्ता ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
39 ग्रामपंचायत सोनाटी ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
40 ग्रामपंचायत दादुलगव्हाण ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
41 ग्रामपंचायत सागवन वार्ड क्र. 1 ता.जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
42 ग्रामपंचायत सरस्वती ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
43 ग्रामपंचायत शेलसुर ता.चिखली जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
44 ग्रामपंचायत आसा (दुधा) ता.खामगांव जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता
45 ग्रामपंचायत नांद्रा ता.लोणार जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/अनुजाउ/2021-21/1198, दि.21.03.2022 7.00 (2021-22) 5.00 प्रथम हप्ता

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी.) 2015-16.

एकुण मंजुर अनुदान :- 15.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 6     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत कार्यालय, करमोडा ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/1208/2015, दि.07.10.2015 5.00 (2015-16) 5.00 एक रक्कमी
2 श्री शाहू भिमज्योती शिक्षण संस्था, अकोला व्दारा संचा. मौजे वसाडी ता.संग्रामपुर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/1208/2015, दि.07.10.2015 5.00 (2014-15) 2.50 व्दितीय व अंतिम
3 संस्कृती मल्टीपर्पज फाऊंडेशन, जळगांव जा. व्दारा संचा. मौजे वाडी बु व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/1208/2015, दि.07.10.2015 5.00 (2014-15) 3.50 व्दितीय व अंतिम
4 विद्या मागासवर्गीय बहु. संस्था, लोहगड ता.बार्शीटाकळी व्दारा संचा. मौजे सालवन ता.संग्रामपुर येथील व्यायामशाळा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/1208/2015, दि.07.10.2015 5.00 (2015-16) 2.50 प्रथम हप्ता
5 ग्रामपंचायत कार्यालय, आलेवाडी ता.संग्रामपुर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/1208/2015, दि.07.10.2015 2.00 2013-14 0.75 व्दितीय व अंतिम
6 ग्रामपंचायत कार्यालय, अंबाबारवा ता.संग्रामपुर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/1208/2015, दि.07.10.2015 2.00 2013-14 0.75 व्दितीय व अंतिम

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी.) 2016-17.

एकुण मंजुर अनुदान :- 13.61 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 4     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 श्री अमरनाथ बाबा बहु. संस्था, शेलु खडसे ता.रिसोड व्दारा मौजे भोसा ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/2114/2017, दि.06.02.2017 ----- 3.41 अंतिम हप्ता
2 सुर्योदय कृषी क्रीडा ग्रामीण विकास बहु. शिक्षण संस्था, चायगांव व्दारा संत मुंगसाजी माऊली व्यायामशाळा, वाकदेव ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/2114/2017, दि.06.02.2017 ----- 3.00 अंतिम हप्ता
3 ग्रामपंचायत कार्यालय, उमापुर व्दारा मौजे हनवतखेड ता.जळगांव जा. जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/2114/2017, दि.06.02.2017 4.21(2016-17) 4.21 एक रक्कमी
4 ग्रामपंचायत कार्यालय, वसाडी ता.संग्रामपुर व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/2114/2017, दि.06.02.2017 3.71 (2016-17) 3.71 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी.) 2017-18.

एकुण मंजुर अनुदान :- 13.39 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 2     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत कार्यालय, दयालनगर ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/आदिउपयो/2017-18/का-5/3878, दि.28.03.2018 7.00(2017-18) 6.39 प्रथम हप्ता
2 सुर्योदय कृषी क्रीडा ग्रामीण विकास बहु. शिक्षण संस्था, चायगांव व्दारा वाघदेव ता.मेहकर व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/आदिउपयो/2017-18/का-5/3878, दि.28.03.2018 7.00(2017-18) 7.00 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी.) 2018-19.

एकुण मंजुर अनुदान :- 13.61 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 4     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 श्री अमरनाथ बाबा बहु. संस्था, शेलु खडसे ता.रिसोड व्दारा मौजे भोसा ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/सर्वसा/2018-19 का-5/5310, दि.08.03.2019 4.00(2018-19) 4.00 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी.) 2019-20.

एकुण मंजुर अनुदान :- 7.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 1     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत कार्यालय, सायखेड पो.सोनाळा ता.संग्रामपुर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/2019-20/8157, दि.27.03.2020 7.00(2019-20) 7.00 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी.) 2020-21.

एकुण मंजुर अनुदान :- 7.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 1     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत चिंचाळा/जनुना पो. विश्वी ता.मेहकर जि.बुलडाणा व्यायामशाळा बांधकाम जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/2020-21/1014, दि.26.03.2021 7.00(2020-21 7.00 एक रक्कमी

- व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना (ओ.टी.एस.पी.) 2021-22.

एकुण मंजुर अनुदान :- 7.00 लक्ष      एकुण लाभार्थी संस्था :- 1     (रुपये लाखात)

अ.क्र अनुदानीत संस्थेचे पुर्ण नांव व पत्ता अनुदानाचा तपशिल मंजुरी आदेश क्र. व दिनांक तत्वत: मजुर अनुदान व वर्ष मंजुर रक्कम
1 ग्रामपंचायत सायखेड पो. सोनाळा ता.संग्रामपूर जि. बुलडाणा व्यायाम साहित्य खरेदी जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/मंजुरी आदेश/2021-21/1059, दि.18.02.202 7.00(2021-22) 2.10 प्रथम हप्ता
जिक्रीअ/व्याशाविअ/ओटीएसपी/मंजुरी आदेश/2021-21/1066, दि.22.02.2022 7.00(2021-22) 4.90 व्दितीय व अंतिम हप्ता